twitter instagram YouTube

2014-09-08
Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Termin składania ofert upływa dnia 25 września 2014 r. o godz. 17.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 

 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, tj. podmioty wymienione w art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert upływa dnia 25 września 2014 r. o godz. 17. 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl/portal?id=3725812

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Anna Radomska tel. 22 855 54 69 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl,

Katarzyna Żylińska tel. 22 855 54 69 wew. 119, katarzyna.zylinska@kbpn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas