twitter instagram YouTube

2014-10-14
Dotacje na zadania z zakresu turystyki w 2015 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2015 roku. Oferty należy składać do dnia 24 listopada 2014 roku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

I. Rodzaje zadań z zakresu turystyki

1. Wspieranie rozwoju turystyki polskiej

a) popularyzacja turystyki krajowej

b) rozwój dziedzin gospodarki turystycznej

c) konkurencyjność i innowacyjność produktów turystycznych

Oczekuje się, że zadania będą realizowane ze szczególnym uwzględnieniem:

- turystyki dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz turystyki związanej z „Dużymi Rodzinami” (wielodzietnymi);

- turystyki kulturowej, w tym w obiektach zabytkowych i dziedzictwa przemysłowego,

- turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej i wodnej;

- turystyki wiejskiej;

- turystyki biznesowej i przemysłu spotkań w Polsce;

- ekoturystyki;

- turystyki zdrowotnej,

poprzez tworzenie strategii, studium wykonalności, badań, analiz, certyfikacji i rekomendacji, planów rozwoju, organizowanie imprez, konkursów. 

2. Kształtowanie przestrzeni turystycznej

Oczekuje się, że zadania będą dotyczyły działań związanych z wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją szlaków (m.in. pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych), które znajdują się na terenie Polski. Priorytetem będą działania dotyczące szlaków europejskich (m.in. Eurovelo), krajowych i międzyregionalnych.

Zadania mogą uwzględniać również przedsięwzięcia promujące szlaki na terenie Polski.

3. Działania na rzecz jakości kadr

Oczekuje się, że zadania będą realizowane poprzez m.in. organizację szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa.) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku niezachowania wymaganego doświadczenia oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2015 r. wynosi 2 mln zł

Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów realizacji zadania - w przypadku zadań w zakresie wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków, które znajdują się na terenie Polski; a 50 % całkowitych kosztów zadania w przypadku pozostałych zadań.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.

Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10 % kosztu całkowitego zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2014 roku w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Turystyki, ul. Senatorska 14, Warszawa i na stronie internetowej: www.msport.gov.pl nr tel. 22 2447308, 22 2443197.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie konkursowe 256.73 KB, Data dodania : 13.10.2014 14:23

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas