twitter instagram YouTube

2017-01-31
Dotację na zamówienia kompozytorskie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na zamówienia kompozytorskie. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Z tego względu istotne dla realizacji powyższych celów będą dzieła prezentujące bardzo różnorodne gatunki i estetyki muzyczne – w tym zarówno nawiązujące do tradycyjnych form przypisanych do muzyki klasycznej, jak i dzieł eksperymentalnych bądź w twórczy sposób nawiązujących do nurtów muzyki popularnej. Program ułatwia polskiej publiczności kontakt z nową muzyką również poza dużymi centrami kulturalnymi, umożliwia polskiemu odbiorcy zapoznanie się z muzyką i sztuką wykonawczą twórców i artystów zagranicznych. Program sprzyja też prezentacjom nowych polskich dzieł za granicą przez wykonawców polskich i zagranicznych, zachęcając równocześnie organizatorów koncertów do współpracy z najmłodszym pokoleniem interpretatorów muzyki współczesnej.

Istotnym celem programu jest również wykorzystanie nowych dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki współczesnej w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej. Ze względu na nakreślony wyżej, kluczowy dla realizacji celów programu aspekt jego społecznego oddziaływania, wyznacznikiem jakości zadań będzie nie tylko wysoki poziom artystyczny dzieł, lecz również atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy sposób ich prezentacji oraz dalszego funkcjonowania w domenie publicznej – zarówno w formie partytur i materiałów wykonawczych, jak i utrwalonych nagrań prawykonań

 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

 • zamówienie i prawykonanie dzieła,
 • prawykonanie i jedno powtórzenie dzieła dla kategorii dzieł A-F,
 • zamówienie, prawykonanie i jedno powtórzenie dzieła dla kategorii dzieł G,
 • zamówienie, prawykonanie i dwa powtórzenia dzieła dla kategorii dzieł A-F,
 • zamówienie, prawykonanie i dwa powtórzenia dzieła dla kategorii dzieł G.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego:

 • państwowe instytucje kultury,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • uczelnie artystyczne,
 • publiczne szkoły artystyczne,
 • niepubliczne szkoły artystyczne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 300 000 zł.

 

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze)

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8,
00-097 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Zamówienia ”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas