twitter instagram YouTube

2019-06-12
Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych

Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych

Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych od Fundacji PZU

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. Cenione są skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną

Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

Termin składania wniosków:

Trwa cały 2019 rok

Dodatkowe informacje

Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach konkursu jak i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas