twitter instagram YouTube

2021-01-15
Dotacje przyznane

Dotacje przyznane

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii, a także promocji i organizacji wolontariatu.

Na ogłoszony w dniu 17 grudnia 2020 roku przez Prezydenta Miasta Leszna otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii a także promocji i organizacji wolontariatu wpłynęło 7 wniosków.

Wnioskowana kwota przez podmioty, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 319 510 zł, a środki finansowe zaplanowane na te zadania w budżecie miasta wynosiły 285 000 zł.

Komisja Konkursowa po przejrzeniu i analizie złożonych wniosków w oparciu o kryteria oceny ofert oceniła pozytywnie 7 wniosków.

W przypadku 4 wniosków zostanie dokonana korekta kosztorysu – kwota dotacji uległa zmniejszeniu w stosunku do wnioskowanej, natomiast w 3 przypadkach kwota wnioskowanej dotacji zostaje bez zmian.

Wykaz przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym:

Fundacja strefa PL

 • Nazwa zadania: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie spotkań z młodzieżą
 • Przyznana kwota: 20 000,00 zł

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lesznie

 • Nazwa zadania: Program psychoedukacyjny „MONAR”Leszno
 • Przyznana kwota: 50 000,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Leszno

 • Nazwa zadania: Lepsze harcerskie jutro
 • Przyznana kwota: 20 000,00 zł

Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”

 • Nazwa zadania: Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych – Świadczenie pomocy dla młodzieży w Ośrodku Wsparcia Dziennego –Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”
 • Przyznana kwota: 170 000,00 zł

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

 • Nazwa zadania: Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu - Leszczyńskie Centrum Wolontariatu
 • Przyznana kwota: 13 000,00 zł

Stowarzyszenie „ECHO”

 • Nazwa zadania: Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu
 • Przyznana kwota: 4000,00 zł

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności

 • Nazwa zadania: Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu. Śniadania Aktywizujące Edycja III
 • Przyznana kwota: 8000,00 zł

 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie zaplanowanych projektów.

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas