twitter instagram YouTube

2016-02-09
Dotacje w ramach Programu wspierania rozwiązywania problemu bezdomności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności na zadania z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Ministerstwo nakreśliło 3 głównie cele na które można pozyskać środki w ramach konkursów.

CEL NR 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług

reintegracji społecznej i zawodowej

Podejmując się realizacji powyższego celu, organizacja pozarządowa powinna zawrzeć w swoim projekcie działania wybrane spośród następujących:

1) realizacja kontraktów socjalnych, indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, czyli tychinstrumentów pomocy społecznej, które ukierunkowane są na reintegrację społecznąi zawodową osób bezdomnych,

2) wprowadzenie i realizacja programów mieszkań chronionych/treningowych/wspieranych jako alternatywy dla instytucjonalnych form wsparcia w postaci schronisk dla osób bezdomnych,

3) przeprowadzanie cyklów edukacyjno-szkoleniowych dla osób bezdomnych przy współudziale instytucji rynku pracy, w tym głównie Powiatowych Urzędów Pracy, a także takich podmiotów jak Centra i Kluby Integracji Społecznej,

4) udzielanie pomocy oraz doradztwa w znalezieniu pracy,

5) organizowanie lokalnych programów rynku pracy na obszarze gminy z udziałem osóbbezdomnych,

6) udzielanie pomocy psychologicznej oraz prowadzenie terapii uzależnień,

7) udzielanie wsparcia osobom bezdomnym w przystosowywaniu do życia w społeczeństwie oraz przestrzegania obowiązujących norm społecznych, zwłaszcza przez osoby opuszczające zakłady karne.

Na realizację celu nr 1 można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

 

CEL NR 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia

osób bezdomnych

Podejmując się realizacji powyższego celu, organizacja pozarządowa powinna zawrzeć w swoim projekcie działania wybrane spośród następujących:

1) rozwój i wzmocnienie działalności punktów i placówek doraźnego wsparcia, zapewniających nocleg, wyżywienie, odzież oraz świadczących usługi higieniczne konsultacyjne, pomoc prawną, doradztwo w sprawach lokalowych, meldunkowych itp.,

2) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie możliwości uzyskania skierowania do domów pomocy społecznej oraz w uzyskaniu świadczeń z zabezpieczenia społecznego,

3) rozwój usługi streetworkingu skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych,

4) podniesienie jakości usług „niskoprogowego” zakwaterowania dla osób w sytuacji bezdomności (usługi łatwego dostępu, tj. ogrzewalnie i noclegownie, gdzie można schronić się przed zimnem, również będąc pod wpływem środków psychoaktywnych),

5) wdrożenie i usprawnienie systemu informacji o formach i miejscach pomocy osobom bezdomnym.

Ponieważ dworce kolejowe wciąż należą do miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne, szczególnie w okresie zimowym, w ramach realizacji celu nr 2 możliwe jest nawiązanie współpracy z PKP S.A. Organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem działań na dworcach oraz w ich otoczeniu (np. streetworking) powinny zawrzeć porozumienie z właściwym dyrektorem regionalnym, określające podział ról i zadań.

Na realizację celu nr 2 można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł.

 

CEL NR 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych

Podejmując się realizacji powyższego celu, organizacja pozarządowa powinna zawrzeć w swoim projekcie działania wybrane spośród następujących:

1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,

2) adaptacja pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych,

3) naprawa instalacji elektrycznej i grzewczej,

4) zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.

Na realizację celu nr 3 można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

- podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy tj.:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Wnioski należy przesłać listem poleconym z dopiskiem „Program wspierający rozwiązywanie problemów bezdomności” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 26 lutego (obowiązuje data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście

Dodatkowe informacje na temat realizowanego postępowania konkursowego można uzyskać u pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej: pani Anny Mikielskiej lub pani Iwony Rogozińskiej pod nrami telefonów: (22) 661 12 12 oraz (22) 661 12 56.

Szczegółowych informacjie na temat konkursu znajdują się stronach internetowcyh Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas