twitter instagram YouTube

2014-07-09
Dotacje w ramach programu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

Minister Środowiska w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Tym razem do wykorzystania z funduszy EOG jest ponad 14,9 mln zł. Wnioski można składać do 15 września 2014 roku. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

 1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
 2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

 • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
 • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 • rekuperatory ciepła;
 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne;
 • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermiczną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu są własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki użyteczności publicznej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: . 

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się:

1) podmioty publiczne:

a) jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami), to jest:

• organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa,  

• jednostki samorządu terytorialnego,

• jednostki budżetowe,

• samorządowe zakłady budżetowe,

• agencje wykonawcze,

• instytucje gospodarki budżetowej,

• państwowe fundusze celowe,

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS,

• Narodowy Fundusz Zdrowia,

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

• uczelnie publiczne,

• Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

• inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie nie mogą ubiegać się sądy i trybunały, instytucje kultury oraz instytucje filmowe,

b) państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, działające w oparciu o odrębne ustawy,

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618, z póź. zm.)

2) podmioty prywatne (niepubliczne) realizujące zadania publiczne

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998, 42 PLN, w tym:

 • na obszar programowy nr 5 – Efektywność energetyczna – 2 974 570,91 EUR, tj. 12 442 927,58 PLN,
 • na obszar programowy nr 6 – Energia odnawialna –  611 286,09  EUR, tj. 2 557 070,83 PLN.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2 i nie będzie wyższy niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:

 • uznania części kosztów projektu za niekwalifikowane,
 • uwzględnienia zysku wygenerowanego w projekcie.

Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Wnioskodawca projektu.

Okres zwrotu kosztów projektu (dofinansowanie + współfinansowanie) nie może przekroczyć 20 lat.

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj. 711 127   PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to  3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN.

Przyznana wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości redukcji lub wielkości uniknięcia emisji COi stanowić będzie dopłatę do usunięcia 1 tony CO2/rok. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3758,60 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 15.09.2014 r., g. 15:00

DODATKOWE INFORMACJE:

Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Wnioskodawca składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R, DVD lub pamięć USB) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku. Dokumenty muszą być dostarczone do siedziby NFOŚiGW w ciągu 10 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków.

Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków proszę kierować, w trakcie trwania naboru, pod adresem:

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Ekologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel. 22 57 92 213, 22 57 92 772

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

w godzinach: 9.00-16.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

tel. 22 45  95 854, 22  45 95 853, 22 45  95 818, 22 45  95 833, 22 45 95 836

e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

w godzinach: 8.00-15.00

 

 Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas