twitter instagram YouTube

2020-08-03
Dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 zł w ramach Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej

Dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 zł w ramach Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej

Fundacja Batorego w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Na dotacje przeznaczono środki finansowe do kwoty 1 miliona złotych.

O dotację w wysokości od 10 000 do 30 000 zł mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:

starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.
Z dotacji można pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).

Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych takich jak:  koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym w okresie do 30 listopada 2020.

Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej kliknij TUTAJ

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas