twitter instagram YouTube

2019-02-11
Dotacje z dziedziny pomocy społecznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2019. Termin składania wniosków mija 7 marca br.

Rodzaj zadania:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
e) działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin.
 • Przeprowadzenie audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami min. 30 instytucji użyteczności publicznej podlegających samorządowi województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem narzędzia pomiaru dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej.
 • Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych.
 • Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących aktywny styl życia osób starszych
 • Popularyzowanie działalności i współpracy rad seniorów z województwa wielkopolskiego poprzez spotkania, szkolenia, warsztaty.
 • Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
 • Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach.
 • Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
 • Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym oraz ich rodzinom poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny.
 • Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.
 • Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej imigrantów

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Instrukcja składania ofert w generatorze do pobrania ze strony internetowej Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl (zakładka: Pomoc ˃˃ Instrukcje do pobrania ˃˃ Instrukcja składania wniosków po 03.09.2016).

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 4 marca 2019 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 7 marca 2019 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

uchwała Nr 296/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2019,


ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2019
 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas