twitter instagram YouTube

2013-12-19
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Celem Konkursu jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacji międzynarodowego obozu dla dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego oraz z regionów partnerskich i innych regionów współpracujących z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży. Termin składania wniosków: upływa 31 marca 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacja międzynarodowego obozu dla dzieci i młodzieży z regionów partnerskich oraz innych regionów współpracujących z samorządem województwa wielkopolskiego w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży.

Szczegółowy opis zadania:

- miejsce organizacji obozu: teren województwa wielkopolskiego,

- czas trwania obozu: minimum 7 dni,

- program obozu: program powinien zawierać m.in. działania promujące województwo wielkopolskie, elementy integracji międzynarodowej, zajęcia sportowo -rekreacyjne, turystyczne i krajoznawcze oraz warsztaty poznawcze (pokazujące różnorodność kulturową i krajoznawczą regionów uczestniczących w obozie),

- ustalając listę uczestników oferent powinien uwzględnić młodzież z terenu województwa wielkopolskiego oraz z regionów partnerskich i innych regionów współpracujących z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży*, w tym: Hesja (Niemcy), Samara (Rosja), Tarnopol (Ukraina), Veneto (Włochy),Mora (Portugalia), Gotlandia (Szwecja), Fridek-Mistek (Czechy),które już potwierdziły gotowość współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2014.

Adresaci zadania:

Młodzież z terenu województwa wielkopolskiego oraz z regionów partnerskich i innych regionów współpracujących z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty składające ofertę muszą spełniać następujące kryteria:

· Prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego:

- na terenie województwa wielkopolskiego,

- w dziedzinie objętej konkursem,

- zgodnie z zakresem zlecanego zadania publicznego.

· Posiadanie własnego rachunku bankowego.

· Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

· Nieposiadanie zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 50 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków: upływa 31 marca 2014 r. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki w pokoju 607 (VI p.) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu /kod pocztowy 61-823/. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: www.umww.pl. Ścieżka dostępu: Urząd/Departamenty/Departament Sportu i Turystyki/Menu  Departamentu: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Ogłoszenie (...) w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2014/Załącznik nr 2 – kultura fizyczna 2014 (współpraca międzynarodowa).

Kultura fizyczna 2014 (współpraca międzynarodowa) - pobierz

Szczegółowe informacje w trakcie trwania otwartego konkursu ofert można uzyskać w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonów

(0-61) 626-68-45,

(0-61) 626-68-46, (0-61) 626-68-43

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas