twitter instagram YouTube

2015-03-04
Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” i zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 r.

CEL ZADANIA:

Celem zadania jest przeprowadzenie działań mających na celu świadome i bezpieczne korzystanie z internetu oraz przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z sieci, których efektem będzie:

1. podniesienie świadomości na temat zagrożeń płynących z internetu,

2. podniesienie świadomości na temat bezpiecznych metod korzystania z internetu,

3. przeciwdziałanie cyberprzemocy,

4. przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych, internetu i hazardu w sieci,

5. kształtowanie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku i tzw. nowych mediów,

6. propagowanie stosowania technicznych rozwiązań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed nieodpowiednimi i szkodliwymi treściami w internecie,

7. podniesienie świadomości o metodach postępowania w przypadku napotkania zagrożeń w sieci,

8. podniesienie wiedzy na temat regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem w sieci.

Adresatami niniejszego zadania publicznego są dzieci i młodzież oraz nauczyciele, rodzice i opiekunowie

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

· Integracja istniejących materiałów na temat bezpiecznego korzystania z internetu, w tym zawierającej dotychczas opracowane i dostępne materiały na ten temat;

· Opracowanie i wdrożenie standardów bezpieczeństwa online w placówkach oświatowych;

· Przeprowadzenie spójnych warsztatów i szkoleń adresowanych do różnych grup odbiorców na terenie min. 4 województw (pożądane 16).

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania publicznego Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł).

Wkład osobowy lub środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł winny stanowić min. 10% kosztu całkowitego

Kosztami kwalifikowanymi są w szczególności:

1. koszty wynagrodzeń i honorariów – dotyczą tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

2. koszty podróży - pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji zadania, zgodne z budżetem zadania,

3. koszty zakwaterowania i wyżywienia - pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji zadania,

4. inne koszty wynikające bezpośrednio z realizacji zadania, w szczególności tłumaczenia, druk, publikacje, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania  - pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji zadania i nie są wyższe niż ceny aktualnie obowiązujące na rynku,

5. koszty organizacyjne, w szczególności koszty bankowe, koordynator zadania, obsługa księgowa, czynsz za wynajem biura Zleceniobiorcy lub partnerów, telefon, internet, opłaty za elektryczność, jeśli są ściśle powiązane z zadaniem (np. nie jest kosztem kwalifikowanym ochrona czy sprzątanie biura Zleceniobiorcy):

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania oferty wraz z załącznikami upływa w dniu 26 marca 2015 r. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii głównej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferty wraz z załącznikami w formie papierowej należy przesłać na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

- na stronie internetowej: http://mac.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2015-r-zadania-publicznego-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-nauki-szkolnictwa-wyzszego-edukacji-oswiaty-i-wychowania-i-zaprasza-do-skladania-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pod-nazwa-dzialania-na-rzecz-bezpiecznego-k.html

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotowego konkursu, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu, 22 245 55 70 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas