twitter instagram YouTube

2018-12-11
Działania na rzecz osób paliatywnie chorych, ich rodzin i opiekunów

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - działania na rzecz osób paliatywnie chorych, ich rodzin i opiekunów. Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest: zapewnienie opieki przez zespół interdyscyplinarny nad chorymi jego rodziną, informowanie na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług, bezpłatne wypożyczanie domowego sprzętu medycznego.
Osoby, do których powinny być skierowane działania:
- osoby przewlekle somatycznie chore na chorobę nowotworową i ich rodziny,
- w pierwszej kolejności ubogie i samotne, którym nie można w inny sposób zapewnić
opieki podczas choroby nowotworowej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • zapewnienie opieki przez zespół interdyscyplinarny nad chorymi jego rodziną,
  •  informowanie na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług,
  • bezpłatne wypożyczanie domowego sprzętu medycznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,00 zł (kwota może ulec zmianie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl .

KONTAKT:

MOPR Leszno, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl 

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas