twitter instagram YouTube

2018-12-12
Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH CODZIENNEJ OPIEKI I WSPARCIA. Termin naboru wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU:

Realizacja usług opiekuńczych przysługujących osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje
pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Usługi opiekuńcze, w szczególności następujący zakres czynności:
• codzienną toaletę, mycie oraz zmianę pieluch,
• pomoc przy poruszaniu się po domu,
• pomoc przy ubieraniu się,
• realizację recept i podawanie leków,
• pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych i dokonywanych opłat związanych z
utrzymaniem mieszkania/domu,
• przygotowywanie posiłków lub dostarczania gotowych oraz w razie potrzeby
karmienie,
• towarzyszenie przy robieniu zakupów lub robienie zakupów,
• zachęcanie do czytania książek czy rozwiązywania krzyżówek,
• wychodzenie na spacery,
• utrzymywanie kontaktów z rodziną i sąsiadami,
• palenie w piecu, przynoszenie węgla/wody,
• załatwianie środka transportu do przewozu w wyznaczone miejsce,
• utrzymywanie w czystości mieszkania/pokoju bez generalnego sprzątania tj. bez
mycia okien czy trzepania dywanów,
• zanoszenie do pralni bielizny pościelowej i odzieży, robienie bieżącej przepierki
bielizny osobistej, prasowanie odzieży.
W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Podopiecznego, Opiekun zobowiązany jest
do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy o tym fakcie, a w uzasadnionych
przypadkach powiadamia stosowne służby medyczne.
3. Łączny wymiar zleconych godzin usług od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r nie może
przekroczyć 4 200 godzin (12 miesięcy po 350 godzin w każdym miesiącu).
4. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej od 01.01.2019r. do 30.04.2019r.wynosi 20,59 zł,
a od 01.05.2019r. do 31.12.2019r. nie przekroczy 23,00 zł.
5. Miejsce zamieszkania Podopiecznych, dla których mają być świadczone Usługi, nie
może przekroczyć granic miasta Leszna.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 93 226,00 zł (kwota może ulec zmianie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 grudnia 2018r. do godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul.
Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka
(liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r

DODATKOWE INFORMACJE:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds.
Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131,ngo@moprleszno.pl .

KONTAKT:

MOPR Leszno, tel.661 213 131,ngo@moprleszno.pl.

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas