twitter instagram YouTube

2014-11-17
Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej

Celem priorytetu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Pod stosowanym w regulaminie pojęciem „miejsce pamięci” rozumie się:

1) miejsce popełnienia w ramach działań zbrojnych lub represji ze strony reżimów totalitarnych zbrodni, w szczególności zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, na obywatelach polskich, w tym obywatelach polskich będących przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych lub grup posługujących się językiem regionalnym, lub obywatelach innych państw, o ile upamiętnienie miejsca nie wiąże się z gloryfikacją sprawców tego rodzaju zbrodni;

2) miejsce spoczynku ofiar działań zbrojnych oraz ofiar zbrodni, o których mowa w pkt. 1;

3) miejsce funkcjonowania obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, obozów jenieckich oraz innych miejsc przetrzymywania ofiar zbrodni i represji, o których mowa w pkt. 1;

4) miejsce związane z działaniami prowadzonymi na rzecz obrony lub odzyskania pełnej niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

2. W ramach priorytetu mogą być finansowane następujące zadania związane ze sprawowaniem opieki nad miejscami pamięci:

1) prace mające na celu zachowanie autentyzmu terenu miejsca pamięci oraz związanych z nim obiektów w tym:

a) działania o charakterze remontowo-konserwatorskim i/lub przygotowanie dokumentacji technicznej z tym związanej,

b) konserwacja muzealiów i archiwaliów i/lub przygotowanie dokumentacji technicznej z tym związanej,

c) utrzymywanie porządku na terenie miejsca pamięci;

2) zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci, w tym

a) zakup sprzętu,

b) zakup nieruchomości,

c) roboty budowlane, przebudowa i/lub przygotowanie dokumentacji technicznej na cele:

- zabezpieczenia i udostępnienia miejsca pamięci,

- upamiętnienia ofiar zbrodni,

- edukacji na terenie miejsca pamięci,

d) oznakowanie drogi do miejsca pamięci oraz obiektów i miejsc związanych z jego historią, w tym znajdujących się poza terenem należącym do wnioskodawcy;

3) zadania badawcze i dokumentacyjne, w tym:

a) badania archeologiczne, w tym ekshumacje, których przeprowadzenie jest niezbędne do realizacji badań,

b) gromadzenie danych ofiar i innego rodzaju danych historycznych oraz tworzenie baz danych i inwentaryzacja;

4) zadania popularyzatorsko-edukacyjne, w tym:

a) działania wystawiennicze,

b) działania wydawnicze,

c) organizowanie uroczystości rocznicowych i upamiętniających,

d) organizacja lekcji muzealnych i lekcji w szkołach,

e) włączenie wolontariuszy i lokalnej społeczności do opieki lub prac badawczych nad miejscem pamięci,

f) opracowanie stron internetowych;

5) zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych

w pkt. 1-4.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę nad przynajmniej jednym miejscem pamięci.

2. O dofinansowanie w ramach priorytetu nie mogą ubiegać się instytucje kultury współprowadzone przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.   

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację zadania wynosi 10 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalny udział wnioskowanego dofinansowania w budżecie zadania wynosi 90%.

4. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi 500 000 zł.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/miejsca-pamieci-narodowej.php

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa 

 

 

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez następujące osoby:

DO POBRANIA:

 

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas