twitter instagram YouTube

2014-10-09
Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań realizowanych poza granicami i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) rewaloryzacji oraz prac remontowych i konserwatorskich w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju;

2) rewaloryzacji, konserwacji, ochrony i zachowania zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej poza granicami kraju;

3) dokumentowania utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badań naukowych, kwerend bibliotecznych, archiwalnych i inwentaryzacji;

4) publikacji oraz promocji badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju;

5) upamiętniania wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem narodowym poza granicami kraju;

6) pomocy instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich poza Krajem oraz innym instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: 

1) państwowe instytucje kultury;

2) samorządowe instytucje kultury;

3) archiwa państwowe;

4) organizacje pozarządowe;

5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 000 000 zł oraz nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php

KONTAKT:

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 14 listopada 2014 r. bądź do 16 marca 2015 r., są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad. pl

DO POBRANIA:

 

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas