twitter instagram YouTube

2014-11-17
Edukacja - Edukacja kulturalna

Celem priorytetu jest rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności obywateli oraz wspieranie wydarzeń artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie:

1) zadań edukacyjno-animacyjnych (dla wszystkich grup wiekowych):

a) projektów wykorzystujących różne formy ekspresji, rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników;

b) zadań o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;

c) przedsięwzięć opartych na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych;

d) zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności,

2) wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia:

a) festiwali i przeglądów sztuki;

b) spektakli teatralnych, muzycznych i operowych;

c) koncertów;

d) wystaw wraz z katalogami.

2. Z priorytetu wyłączone są zadania związane z problematyką kultury ludowej i tradycyjnej, zadania promujące literaturę i czytelnictwo, projekty z zakresu edukacji historycznej, zadania, których adresatami są w całości lub w części uczniowie, studenci lub absolwenci szkół artystycznych, imprezy sportowe i rekreacyjne z elementami artystycznymi, zadania dotyczące digitalizacji, a także sympozja i konferencje.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

 

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 150 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku;

2) 500 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

4. W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/edukacja/edukacja-kulturalna.php

KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


Informacje telefoniczne dotyczące regulaminu priorytetu Edukacja kulturalna są udzielane w godzinach 10.00 – 14.00.

 DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas