twitter instagram YouTube

2014-10-09
Edukacja - Edukacja medialna i informacyjna

Celem priorytetu jest wspieranie zadań z obszaru edukacji medialnej i informacyjnej, której istotą jest przygotowanie do świadomego korzystania z nowych mediów oraz rozwój kompetencji związanych ze stymulowaniem działań twórczych obywateli w posługiwaniu się nimi. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie:

1) zadań rozwijających kompetencje medialne, w tym m.in. dotyczących języka mediów, sposobu komunikacji w mediach, kształtowania własnego wizerunku, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, etyki i prawa związanego z przedmiotowym obszarem, a także bezpiecznego i świadomego korzystania z nowych mediów;

2) zadań rozwijających kompetencje informacyjne, w tym m.in. związanych z wyszukiwaniem informacji zgromadzonych w różnych źródłach, krytyczną oceną, przetwarzaniem, prezentowaniem i ich efektywnym wykorzystaniem;

3) zadań obejmujących tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz z zapoznaniem potencjalnych użytkowników z możliwościami wykorzystania zasobów z poszanowaniem prawa autorskiego w tym poprzez cykl zajęć e-learningowych lub warsztatowych;

4) zadań adresowanych do kadr kultury, rozwijających warsztat dydaktyczny oraz wspomagających prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej.

2. Z priorytetu wyłączone są sympozja i konferencje, zadania związane z problematyką digitalizacji, działania adresowane w części lub całości do uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 100 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku;

2) 200 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/edukacja/edukacja-medialna-i-informacyjna.php

KONTAKT:

Narodowy Instytut Audiowizualny,
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas