twitter instagram YouTube

2020-11-02
Edukacja artystyczna

Edukacja artystyczna

Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

O PROGRAMIE:

Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

CEL KONKURSU:

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Celem programu jest, zarówno wspieranie zadań służących wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, jak również projektów stricte artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji.

• Główny nacisk w programie zostaje położony na projekty kompleksowe, realizowane poza standardowymi ramami bieżącej działalności edukacyjnej wnioskodawców, wyróżniające się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki nauczania, jak i przedmiotu prowadzonych zajęć. Zadania powinny umożliwiać bezpośredni kontakt adeptów z najwyższej klasy pedagogami i autorytetami. Dofinansowywane będą projekty mające charakter interdyscyplinarny – wzmacniające współpracę różnych typów szkół – umożliwiające wymianę doświadczeń w celu tworzenia spójnej oferty edukacyjnej. Promowane będą również zadania wspierające ważne wydarzenia kulturalne, uwzględniające istotne rocznice historyczne, upamiętniające ważne dla polskiej kultury postaci oraz promujące, a także wspierające rozwój kultury oraz dziedzictwa narodowego. W przypadku prezentacji artystycznych, realizowanych w ramach programu istotne jest, by – prócz realizacji założeń edukacyjnych – projekty te wpisywały się w nurt współczesnego życia kulturalnego, będąc dla młodych uczestników znaczącym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz istotnym etapem otwierającym ich indywidualną aktywność zawodową. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcia dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację projektów, o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilność finansowa i organizacyjna, w ramach programu wprowadzona zostaje w szerokim zakresie, możliwość finansowania zadań w trybie wieloletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizatorów będzie doświadczenie oraz zdolność do nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi partnerami, prowadzącymi działalność kulturalną na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Istotnym czynnikiem będzie również umiejętne wpisanie w zadanie efektywnych działań promujących dokonania młodych artystów, zarówno w środowiskach branżowych, jak i wśród szerokiej publiczności.

• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu możliwość realizacji zadań w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym umowy na realizację zadań wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych, w razie potrzeby mogą być aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego w niniejszej specyfikacji.

• Zadania realizujące podstawowe cele programu, mają z jednej strony doskonalić proces edukacji młodych adeptów, pogłębiać ich poczucie tożsamości kulturowej oraz, z drugiej strony promować wszelkie formy otwarcia ich na nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody działania przygotowujące do aktywnego funkcjonowania w procesach dynamicznych przemian, jakim podlega współczesna kultura.

• W celu oceny czy projekt osiągnął zakładane cele, a także przydatności i skuteczności podejmowanych działań Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia e waluacji zadania.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

-uczelnie artystyczne

-publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące

samodzielną księgowość

-jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy

prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół

nieprowadzących samodzielnej księgowości

-podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne

szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących

samodzielnej księgowości

-organizacje pozarządowe

-samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);

WYSOKOŚĆ DOTACJI:Od 30 000 zł do 300 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Do 30 listopada, Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne

(01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie

(01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie

(01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna3

KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Kopernika 36/40
Warszawa

Adres korespondencyjny:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Marlena Szabłowska tel. (22) 55-15-796 – mszablowska@mkidn.gov.pl 
Paweł Stułka – tel. 695 310 248, pstulka@mkidn.gov.pl 

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 
wnioski@eboi.sputnik.pl 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas