twitter instagram YouTube

2014-03-20
Edukacja globalna 2014

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • Zadanie I
 1. Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (regranting) na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców,
 2. Inicjatywy edukacyjne o charakterze szkoleniowym skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej, połączone ze wsparciem finansowym w postaci niewielkich grantów, 
 • Zadanie II Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności,
 • Zadanie III Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji,
 • Zadanie IV Festiwal filmów o tematyce rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem pokazów filmowych poza Warszawą oraz w przestrzeni publicznej,
 • Zadanie V Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP.

Wnioski mogą składać:

 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

 1. stowarzyszenia,
 2. fundacje,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857,z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 6. spółdzielnie socjalne,
 7. niepubliczne szkoły wyższe,
 • publiczne szkoły wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 200 000 zł. W ramach określonych zadań, podzielono pulę w następujący sposób:

 • Zadanie I – 650 000 zł,
 • Zadanie II – 450 000 zł,
 • Zadanie III – 600 000 zł,
 • Zadanie IV – 100 000 zł,
 • Zadanie V – 400 000 zł.

Termin składania wniosków: prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Rozwojowej, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Edukacja globalna 2014“ lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 26 marca 2014 r. w godzinach od 9.00-12.00 oraz 12.30-15.00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.

Dodatkowe  informacje:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__edukacja_globalna_2014_

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas