twitter instagram YouTube

2020-11-04
Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

O PROGRAMIE:

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

CEL KONKURSU:

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie zadań, które wysoką wartość merytoryczną łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

• Priorytetowo traktowane będą projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców. Zadania powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby docelowych grup odbiorców. Ważne jest, aby działania prowadzone były w sposób umożliwiający uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy. Istotna jest zatem forma realizacji przedsięwzięć oparta na interakcji, wykorzystująca odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne, np. eksperymenty artystyczne, nowe technologie i media.

• Jednym z głównych założeń programu jest wspieranie zadań umożliwiających uczestnictwo oraz integrację przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, a także zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.

• Istotne jest też nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuńczymi, której efektem będzie tworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej. W tym kontekście istotne dla realizacji celów programu będzie wsparcie dla form działalności, których skuteczność została potwierdzona zarówno w rodzimej, jak i zagranicznej praktyce, wśród których wymienić należy działania, skierowane do osób dorosłych, realizowane w formule tzw. „uniwersytetów ludowych”.

• Czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie projektów będą również: doświadczenie organizacyjne realizatorów oraz zaangażowanie profesjonalnej kadry, gwarantujące osiągnięcie zamierzonych efektów merytorycznych.

• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu możliwość realizacji zadań w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym umowy na realizację zadań wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych, w razie potrzeby mogą być aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego w niniejszej specyfikacji.

• Najważniejszym rezultatem zadań wspieranych w ramach programu powinno być podniesienie poziomu kompetencji artystycznych kulturowych i twórczych ich uczestników oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Ważne jest również zachęcenie autorów przedsięwzięć kulturalnych do stałego podnoszenia jakości działań oraz korzystania z nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych i artystycznych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);

• organizacje pozarządowe;

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

-Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

30 000 zł do 500 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Do 30 listopada, Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i

uchybień formalnych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne

(01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie

(01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie

(01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna3

KONTAKT:

Narodowe Centrum Kultury,

ul. Płocka 13,

01-231 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Anna Jermacz, tel. (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka, tel. (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/ 

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 
wnioski@eboi.sputnik.pl 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas