twitter instagram YouTube

2016-02-09
Edukacja przedszkolna

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020(WRPO 2014+), przyczyniające się do zwiększania dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej. Termin składania wniosków upływa 18 marca 2016 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci

z niepełnosprawnościami):

1) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowaniaprzedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej

bazie lokalowej2, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego)

i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,

2) rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów,

np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),

3) wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie

jako element projektu wskazanego w pkt.1).

 

Podstawowym celem w ramach niniejszego konkursu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego realizowany poprzez tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, natomiast działaniami dodatkowymi są zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci orazwsparcie dla nauczycieli.

Biorąc pod uwagę powyższe koszt jednostkowy wsparcia przypadający na utworzenie jednego miejsca wychowania przedszkolnego (wraz z działaniami pobocznymi, tj. zajęciami dodatkowymi dla dzieci oraz wsparciem dla nauczycieli) nie powinien przekroczyć kwoty 11 396,8 PLN.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 44 300 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł, minimalny wkład własny - 15%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 18 marca 2016 r. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 08.03.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 18.03.2016 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/86

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas