twitter instagram YouTube

2014-04-29
Edukacja teatralna i promocja teatru

W maju ruszy konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem będzie zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego mecenatu nad kulturą w Polsce, poprzez wspieranie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz poszerzających jego oddziaływanie.

W roku 2015 przypada 250 rocznica utworzenia Teatru Narodowego, który stał się pierwszym polskim teatrem publicznym.  Celem strategicznym działań związanych z jubileuszem 250-lecia teatru publicznego jest podejmowanie inicjatyw wynikających ze służebnej roli teatru wobec społeczeństwa polskiego. Należą do nich m.in. uczestnictwo w dyskursie publicznym, rozwijanie komunikacji różnych środowisk oraz stwarzanie możliwości aktywnego pogłębiania świadomości i percepcji kultury, a także dbanie o pamięć o wielowiekowej tradycji polskiej sceny. Priorytet nie ma na celu wspierania repertuarowej działalności instytucji, ale zwielokrotnianie wpływu jej codziennej pracy, poprzez zdobywanie dla teatru nowej publiczności, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i osób dotąd niezainteresowanych sztuką sceniczną, aktywizację wokół teatru społeczności lokalnych, wspieranie działań teatralnych, w które włączają się inne placówki kultury. Działania te powinny prowadzić do realnego, długofalowego wzmocnienia funkcji społecznej i obecności teatru w przestrzeni publicznej, eksponując bogactwo i różnorodną tradycję w tym zakresie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym:

1) Zadań artystyczno-edukacyjnych, odnoszących się do tradycji i współczesności teatru publicznego w Polsce, w tym:

a) warsztatów,

b) wystaw,

c) konkursów,

d) produkcji i koprodukcji materiałów audiowizualnych oraz filmów, dokumentujących tradycję i współczesność polskiego teatru publicznego.

2) Zadań o profilu edukacyjnym i naukowym, poświęconych tradycji polskiego teatru, w tym:

1) sesji, konferencji i paneli dyskusyjnych,

2) projektów badawczych dotyczących historii teatru publicznego,

3) przedsięwzięć edukacyjnych wykorzystujących media cyfrowe.

3) Zadań o profilu popularyzatorskim, historycznym i naukowym, poświęconych tradycji i współczesności teatru publicznego w Polsce, w tym:

a) zadań poszerzających dostęp do archiwalnych materiałów teatralnych,

b) zadań wdrażających nowe technologie w promowanie i upowszechnianie teatru,

c) przygotowanie i publikację specjalnych wydań lub dodatków tematycznych do czasopism;

d) tworzenie internetowych baz tematycznych i stron www, poświęconych lokalnym tradycjom teatru polskiego.

4) Zadań dotyczących publikacji prac poświęconych tradycji i współczesności teatru publicznego w Polsce, w tym w formie:

a) książki drukowanej;

b) e-booka;

c) audiobooka;

5) Kompleksowych zadań multidyscyplinarnych łączących wybrane spośród działań określonych w pkt. 1-3.      

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego:

1) państwowe instytucje kultury;

2) samorządowe instytucje kultury;

3) organizacje pozarządowe;

4) kościoły i związki wyznaniowe;

5) uczelnie artystyczne;

6) publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;

7) niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;

8) podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Planowany budżet priorytetu 1 700 000 zł

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 50 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 90% budżetu przedstawionego we wniosku ;

2) 200 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 60% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Składanie wniosków przez system EBOI będzie możliwe w pierwszej połowie maja 2014 r. W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie naboru wniosków w terminie do 30 września 2014 roku.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 15 września 2014 r., są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych. 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/teatr-2015---promesa/250-lecie-teatru-publicznego-w-polsce.php

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w priorytecie.

KONTAKT:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ul. Jazdów 1

00-467 Warszawa

  • Joanna Biernacka tel. tel. 22 501 70 19, jbiernacka@instytut-teatralny.pl


DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas