twitter instagram YouTube

2020-04-17
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 40 500 000 zł

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów których celem będzie:

 • wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania;
 • przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji;
 • przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • partnerzy społeczni (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER);
 • przedsiębiorcy;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji:

 • alokacja przewidziana na konkurs wynosi 40 500 000 zł w tym: o środki pochodzące z EFS w kwocie 34 133 400 zł o środki z budżetu Państwa w kwocie 6 366 600 zł;
 • wkład własny nie jest wymagany;
 • maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty 50 000 zł. Projektem należy objąć co najmniej 20 JST.

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 11 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r. (zmiana terminu) do godz. 15:00. Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA www.sowa.efs.gov.pl Na etapie składania wniosków wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania załączników.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas