twitter instagram YouTube

2014-10-08
Eko Odkrywcy

Konkurs Eko Odkrywcy II organizowany jest przy wsparciu Fundacji Nasza Ziemia i skierowany jest dla szkół, przedszkoli, wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w Polsce. Termin składania wniosków upływa dnia 10.11.2014 r. o godz. 15.00.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadaniem w konkursie Eko Odkrywcy II jest opracowanie autorskiego projektu badawczego.Taki projekt może mieć charakter stacjonarny  albo terenowy i musi dotyczyć eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania zjawisk przyrodniczych.

Celem konkursu jest:

a. zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka,

b. zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju,

c. kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska,

d. wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych,

e. propagowanie aktywnej edukacji prowadzonej w terenie.

Projekt powinien zawierać następujące elementy:

a.  Nazwę Projektu.

b. Wskazanie lokalnych potrzeb, na jakie odpowiada Projekt.

c. Informację o osobach biorących udział w Projekcie – liczba, ich opis (klasa, itp.) oraz określenie sposobu rekrutacji.

d. Cel Projektu.

e. Opis Projektu – czego dotyczy Projekt i dlaczego powstał.

f. Szczegółowy opis działań – ze wskazaniem i opisem metod oraz form pracy.

g. Harmonogram realizacji Projektu – planowany czas realizacji musi zawierać się w terminie 1.03.2015 – 30.06.2015 z zaznaczeniem, że wszystkie etapy projektu opisane w harmonogramie muszą się zakończyć do 30.06.2015 r.

h. Planowane efekty realizacji Projektu z podziałem na ekologiczne, rzeczowe i medialne

i. Budżet Projektu – wskazanie, na jakie przedmioty i/lub działania zostanie przeznaczona nagroda, z uwzględnieniem kosztów tych przedmiotów i/lub działań, które łącznie nie mogą przekroczyć kwoty przewidzianej na nagrodę w Konkursie, tj. 3500 zł brutto.

j. Informacje o Realizatorach Projektu – wskazanie podmiotów biorących udział w realizacji Projektu poprzez opis wyłącznie ich funkcji i stanowiska.

k. Przynajmniej jeden materiał graficzny – zdjęcie, ilustracja i/lub inne materiały graficzne w postaci plików JPG, PNG, GIF o rozmiarze minimum 300 kB.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- organizacja pozarządowa, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i artystyczna oraz dowolna placówka oświatowo-wychowawcza, jak również młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy mieszczący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 Zwycięzców.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie dwuetapowego postępowania:

a. I etap w terminie 17.11.2014 – 30.11.2014 – wyłonienie maksymalnie 20 Projektów finałowych przez Komisję Konkursową spośród wszystkich dopuszczonych do Konkursu Projektów.

b. II etap w terminie 1.12.2014 – 14.12.2014 – wyłonienie spośród Projektów finałowych 10 Zwycięzców, na podstawie głosowania internautów w Serwisie oraz przez aplikację na Facebooku.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru finałowych Projektów w składzie:

a. przedstawiciel firmy Henkel Polska Sp. z o.o.

b. przedstawiciel Fundacji Nasza Ziemia

c. ekspert od edukacji ekologicznej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 10.11.2014 r., do godz. 15.00.

Aby dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, Opiekun w imieniu Uczestnika zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania wszystkich jego postanowień oraz wypełnienia i przesłania do Organizatora Formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie www.rossnet.pl/ekoodkrywcy

NAGRODY:

1. Uczestnicy, których Projekty zwyciężą w Konkursie, otrzymają nagrodę w postaci dofinansowania na realizację Projektu o wartości 3500 zł

2. Jeden z 20 finałowych projektów, ten, który zostanie wybrany przez Komisję otrzyma nagrodę dodatkową w postaci wyjazdu na Zieloną Szkołę lub cyklu wycieczek, stosownie dla maksymalnie 30 osób (włącznie z opiekunami), które brały udział w zwycięskim Projekcie.

3. Kryteria wyboru nagrody dodatkowej są następujące:

a. zgodność z celami konkursu

b. poziom merytoryczny wniosku i planowanych działań

c. charakter działań badawczych

d. zasięg prowadzonych działań i promocja Projektu

e. wiedza zdobywana przez Uczestników Projektu

f. podejście holistyczne w planowaniu działań

g. efekty Projektu i ich długofalowość

h. innowacyjność i oryginalność pomysłu

i. subiektywna ocena Projektu

4. Wartość nagrody dodatkowej to 15 000 zł brutto. Nagrodę dodatkową należy rozumieć jako:

a. w przypadku szkół podstawowych i organizacji pozarządowych – Zieloną Szkołę

b. w przypadku przedszkoli – cykl wycieczek.

5. Wyjazd (wyjazdy) w ramach nagrody dodatkowej będzie miał miejsce w okresie 01.09.2015-31.10.2015,

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.rossnet.pl/ekoodkrywcy 

Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: konkurs@ekoodkrywcy.

Organizatorem Konkursu jest Adwertajzing Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Piasecznie.

Źródło: http://www.rossnet.pl/ekoodkrywcy#;

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas