twitter instagram YouTube

2018-03-23
Erasmus+: Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór wniosków w programie Erasmus+ na europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla. Chodzi o projekty współpracy transnarodowej wspierające realizację programów politycznych Unii Europejskiej w obszarze edukacji i szkoleń, w tym programów sektorowych, takich jak proces boloński.

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/28/2017 w ramach programu Erasmus+
Kluczowe działanie 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki
Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla
(2017/C 416/03)

1. Opis, cele i priorytetowe tematy

Europejskie eksperymenty polityczne w ramach „Kluczowego działania 3 programu Erasmus+ (Wsparcie w reformowaniu polityk) – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki” (1) to projekty współpracy transnarodowej wspierające realizację programów politycznych Unii Europejskiej w obszarze edukacji i szkoleń, w tym programów sektorowych, takich jak proces boloński i kopenhaski.

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest działanie na rzecz poprawy skuteczności i efektywności systemów edukacji oraz szkoleń przez gromadzenie i ocenę dowodów dotyczących systemowego wpływu innowacyjnych działań politycznych. Niniejsze zaproszenie wymaga zaangażowania organów władzy publicznej wysokiego szczebla kwalifikujących się krajów oraz wykorzystania właściwych i powszechnie uznanych metod oceny opartych na badaniach terenowych (eksperymentach).

Szczegółowymi celami niniejszego zaproszenia są:

 • promowanie współpracy transgranicznej i wymiany doświadczeń pomiędzy organami władzy publicznej na najwyższym szczeblu instytucjonalnym z kwalifikujących się krajów w celu wsparcia systemowego doskonalenia i innowacji w dziedzinie edukacji i szkoleń,
 • ułatwianie gromadzenia i analizy merytorycznej dowodów na potrzeby pomyślnego wdrażania innowacyjnych działań,
 • ułatwienie przenoszenia i zapewnienie skalowalności innowacyjnych działań.

Priorytetowymi tematami niniejszego zaproszenia są:

 • promowanie włączenia społecznego i wspólnych wartości UE poprzez uczenie się formalne i pozaformalne,
 • włączanie do głównego nurtu i dalszy rozwój wielojęzycznych metod pedagogicznych w edukacji szkolnej (np. praca w klasach wielojęzycznych/z dziećmi dwujęzycznymi) oraz wspieranie nauczycieli i szkolenie w zakresie wyzwań związanych z różnorodnością w klasach,
 • ocena cyfrowa: identyfikacja najlepszych praktyk w różnych sektorach edukacyjnych i krajach oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk i eksperymentów,
 • nauczyciele oraz trenerzy odpowiedzialni za kształcenie i szkolenie zawodowe w nauczaniu w miejscu pracy/praktykach zawodowych (kształcenie i szkolenie zawodowe),
 • wdrożenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji dla dorosłych, którzy nie ukończyli szkoły średniej II stopnia lub równoważnej,
 • polityki i zachęty wspierające innowacyjne nauczanie i szkolenie w zakresie pedagogiki w szkolnictwie wyższym, m.in. poprzez edukację otwartą i cyfrową,
 • stworzenie ogólnoeuropejskiego ośrodka nauki online, mobilności mieszanej/wirtualnej, wirtualnych kampusów i wymiana najlepszych praktyk.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Za kwalifikujące się do składania wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie uznaje się następujące podmioty:

a) Organy władzy publicznej (ministerstwa lub podmioty równoważne) odpowiedzialne za edukację i szkolenia działające na najwyższym krajowym lub regionalnym poziomie (odpowiadającym kodom NUTS 1 lub 2; w przypadku krajów, w których kody NUTS 1 lub 2 nie są dostępne, zastosowanie ma najwyższy dostępny kod (2). Organy władzy publicznej odpowiedzialne za sektory inne niż edukacja i szkolenia (np. zatrudnienie, finanse, sprawy społeczne, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość, zdrowie itp.) są uznawane za kwalifikujące się, o ile wykażą, że posiadają określone kompetencje w dziedzinie, w której dany eksperyment ma być przeprowadzony. Organy władzy publicznej mogą być reprezentowane przez inne organizacje publiczne lub prywatne, a także prawnie ustanowione sieci lub stowarzyszenia władz publicznych pod warunkiem że posiadają pisemne upoważnienie z wyraźnym odniesieniem do składanego wniosku.

b) Publiczne lub prywatne organizacje bądź instytucje działające w obszarze edukacji i szkoleń lub w innych związanych z nimi obszarach.

c) Publiczne lub prywatne organizacje bądź instytucje prowadzące działania międzysektorowe związane z edukacją i szkoleniami w innych sektorach społeczno-gospodarczych (np. organizacje pozarządowe, służby odpowiedzialne za informowanie i poradnictwo, organy władzy publicznej, agencje lub służby odpowiedzialne za edukację, szkolenia, młodzież, zatrudnienie, sprawy społeczne, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość, zapewnienie jakości, uznawanie lub walidację; podmioty świadczące poradnictwo zawodowe, izby gospodarcze, partnerzy gospodarczy i społeczni, organizacje zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, kulturalne lub sportowe, jednostki ewaluacyjne lub badawcze, media itp.).

Za kwalifikujące się uznaje się wyłącznie wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w następujących państwach objętych programem:

 • 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwach EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinie, Norwegii,
 • krajach kandydujących do członkostwa w UE: Turcji, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii.

Minimalne wymogi dotyczące składu partnerstwa

Minimalne wymogi dotyczące składu partnerstwa w przypadku tego zaproszenia: 4 podmioty reprezentujące 3 kwalifikujące się państwa. W szczególności:

 • Co najmniej jeden organ władzy publicznej (ministerstwo lub podmiot równoważny) lub organ delegowany (zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a) z trzech różnych kwalifikujących się krajów lub prawnie ustanowiona sieć/stowarzyszenie organów władzy publicznej reprezentujące co najmniej trzy różne kwalifikujące się kraje. Sieć lub stowarzyszenie muszą posiadać upoważnienie udzielone przez co najmniej trzy odpowiednie organy władzy publicznej (zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a) do działania w ich imieniu w zakresie konkretnego wniosku dotyczącego projektu.
  Partnerstwa muszą obejmować co najmniej jeden odpowiedni organ władzy publicznej (zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a) pochodzący z państwa członkowskiego UE.
 • Co najmniej jeden podmiot publiczny lub prywatny z doświadczeniem w analizie scenariuszy alternatywnych oraz ocenie skutków polityki („badacz”). Podmiot taki będzie odpowiedzialny za aspekty metodologiczne oraz protokoły badań terenowych. W partnerstwie może uczestniczyć więcej niż jeden podmiot tego rodzaju, o ile ich praca będzie skoordynowana i spójna.

Wniosek dotyczący projektu może koordynować i złożyć wyłącznie jeden z następujących podmiotów, działający w imieniu wszystkich wnioskodawców:

 • organ władzy publicznej zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a,
 • prawnie ustanowiona sieć lub stowarzyszenie organów władzy publicznej zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a,
 • podmiot publiczny lub prywatny upoważniony do odpowiedzi na zaproszenie przez organ władzy publicznej zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a. Aby złożyć i koordynować wniosek dotyczący projektu w imieniu organu władzy publicznej, upoważnione podmioty muszą uzyskać wyraźne poparcie na piśmie udzielone przez ten organ zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a.

Wnioski musi złożyć przedstawiciel prawny organu koordynującego w imieniu wszystkich wnioskodawców. Za kwalifikujące się do roli „organu koordynującego” do celów niniejszego zaproszenia uznawane są wyłącznie organizacje, które w ostatnim dniu terminu składania wstępnych wniosków będą w stanie wykazać, że działają jako osoby prawne od co najmniej trzech lat (3).

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dotację.

3. Kwalifikujące się działania i czas trwania projektu

Kwalifikujące się działania powinny być zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 1 do wytycznych dla wnioskodawców. Badania terenowe muszą zostać przeprowadzone w co najmniej trzech krajach, których władze publiczne (zgodnie z opisem zawartym w pkt 2a) lub upoważnione podmioty uczestniczą w realizacji projektu.

Działania muszą rozpocząć się między dniem 1 stycznia 2019 r. a dniem 28 lutego 2019 r.

4. Kryteria przyznania finansowania

Wnioski będą składane i oceniane w dwóch etapach: naboru wstępnych wniosków (etap I) oraz naboru pełnych wniosków (etap II).

Kwalifikujące się wnioski wstępne będą oceniane według kryterium „Istotności projektu” (maksymalnie 20 punktów). Kwalifikujący się wnioskodawcy, którzy osiągną minimalny próg 12 punktów za kryterium „Istotności projektu”, zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków; przedstawią w nich wyczerpująco i szczegółowo koncepcję opisaną we wniosku wstępnym.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wstępne wnioski, zostaną powiadomieni o wynikach wstępnego wyboru i otrzymają ocenę podsumowującą dotyczącą ich wstępnego wniosku.

Pełne wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria kwalifikacji, wykluczające i selekcji, a także następujące trzy kryteria przyznawania finansowania: „jakość projektu i jego realizacji”, „jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „oddziaływanie, rozpowszechnianie i trwałość”.

Agencja sprawdzi, czy kwalifikowalność pełnych wniosków zostanie potwierdzona na drugim etapie i, w stosownych przypadkach, czy na jej poparcie złożono wymaganą dokumentację (punkt 14.3.2 Wytycznych dla wnioskodawców).

Kryteria udzielania dotacji (zob. część 9 Wytycznych dla wnioskodawców) na sfinansowanie wniosku:

 1. istotność projektu (maksymalnie 20 punktów)
 2. jakość projektu i jego realizacji (maksymalnie 30 punktów)
 3. jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy (maksymalnie 20 punktów)
 4. oddziaływanie, rozpowszechnianie i trwałość (maksymalnie 30 punktów).

Obliczenie wyniku ostatecznego dla pełnego wniosku będzie obejmować wynik uzyskany w kategorii „Istotność projektu” na etapie składania wstępnych wniosków. Tylko te pełne wnioski, które osiągnęły próg co najmniej 60 punktów (czyli wynik dla kryterium „Istotności projektu” ocenianego w pierwszym etapie po dodaniu wyników dla trzech pozostałych kryteriów udzielenia wsparcia ocenianych w drugim etapie), zostaną uwzględnione przy przyznawaniu finansowania unijnego.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli pełne wnioski, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o ostatecznych wynikach selekcji i otrzymają raport z oceny.

5. Budżet

Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 10 000 000 euro.
Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wyniesie 2 000 000 euro.
Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6. Procedura i terminy składania wniosków

Składanie i wybór wniosków odbędą się w dwóch etapach: naboru wstępnych wniosków oraz naboru pełnych wniosków.

Wnioskodawcy powinni uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami o zaproszeniu do składania wniosków oraz procedurze ich składania, a także skorzystać z dokumentów stanowiących część wniosku (pakietu zgłoszeniowego) dostępnych pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en

Pakiet zgłoszeniowy należy złożyć przez internet, należycie wypełniając odpowiedni formularz elektroniczny i załączając wszystkie istotne załączniki i dokumenty potwierdzające. Dostęp do formularzy wniosków można uzyskać pod adresem: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Formularze wniosków, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i nie zostaną złożone drogą elektroniczną przed upływem wyznaczonego terminu, nie będą brane pod uwagę.

Wnioski o udzielenie dotacji muszą zostać sporządzone w jednym z języków urzędowych UE.

Ostateczne terminy składania wniosków:

 • Wstępne wnioski: 10 kwietnia 2018 r., godz. 12.00 (południe czasu środkowoeuropejskiego)
 • Pełne wnioski: 25 września 2018 r., godz. 12.00 (południe czasu środkowoeuropejskiego)

7. Dalsze informacje

Bardziej szczegółowe informacje zawarto w wytycznych dla wnioskodawców.
Tekst wytycznych wraz z pakietem zgłoszeniowym jest dostępny pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
Adres e-mail: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas