twitter instagram YouTube

2015-02-03
Erasmus+: Europejskie projekty współpracy w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży

Do 24 lutego 2015 trwa nabór wniosków w ramach Akcji 3. Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy w Programie Erasmus+: "Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia oraz w obszarze działań na rzecz młodzieży". Nabór prowadzi Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Wśród uprawnionych wnioskodawców wskazano m.in. organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje kulturalne.

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/33/2014 w ramach programu Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy - Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia oraz w obszarze działań na rzecz młodzieży

Opis, cele i priorytety

Projekty przyszłej współpracy to projekty współpracy opracowane i realizowane przez partnerstwo zrzeszające kluczowe zainteresowane strony w celu zidentyfikowania, sprawdzenia, rozwinięcia i ocenienia nowych innowacyjnych metod w obszarze kształcenia, szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży, które mogą zostać włączone w główny nurt, a także w celu wnoszenia wkładu w poprawę polityki w zakresie kształcenia i polityki skupiającej się na młodzieży.

Projekty powinny służyć wprowadzaniu innowacji w praktykach i politykach stosowanych w sektorze kształcenia i w sektorze młodzieży. Przedmiotowe działania mają w szczególności na celu zapewnienie dogłębnej wiedzy na temat grup docelowych, uczenia się, nauczania, szkolenia lub sytuacji młodych osób na rynku pracy, opracowanie skutecznych metod i narzędzi ułatwiających rozwój odpowiednich strategii, a także przedstawienie wniosków istotnych dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia oraz w sektorze młodzieży na wszystkich szczeblach.

Niniejsze zaproszenie ma na celu:

 • zaproponowanie i zbadanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań służących przezwyciężeniu aktualnych i przyszłych wyzwań w obszarze kształcenia i szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży, które mogą przyczynić się do usprawnienia lub przekształcenia polityk i praktyk i które mogą wywierać zrównoważony i systematyczny wpływ na system kształcenia i szkolenia oraz system działań na rzecz młodzieży w Europie,
 • zidentyfikowanie, sprawdzenie, rozwinięcie i ocenienie nowych innowacyjnych metod stosowanych w obszarze kształcenia, szkolenia i działań na rzecz młodzieży, które mogą zostać włączone w główny nurt,
 • wspieranie współpracy transgranicznej i wzajemnego uczenia się między kluczowymi zainteresowanymi stronami w kwestiach dotyczących przyszłości, aby wypracować rozwiązania służące przezwyciężeniu aktualnych wyzwań w obszarze kształcenia, szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży i wywrzeć wpływ na opracowywanie nowych polityk w tych obszarach,
 • ułatwienie gromadzenia i analizowania istotnych dowodów umożliwiających organom odpowiedzialnym opracowywanie nowych, innowacyjnych i skutecznych polityk i praktyk w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze działań na rzecz młodzieży oraz przygotowanie konkretnych metod pozwalających realizować te polityki i praktyki w praktyce w przyszłości,
 • zapewnienie dogłębnej wiedzy na temat grup docelowych, uczenia się, nauczania, szkolenia lub sytuacji młodych osób na rynku pracy, opracowanie skutecznych metod i narzędzi ułatwiających rozwój odpowiednich strategii, a także przedstawienie wniosków istotnych dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia oraz w sektorze młodzieży na wszystkich szczeblach,
 • skoncentrowanie się w większym stopniu na wprowadzaniu innowacji politycznych w obszarze kształcenia, szkolenia i działań na rzecz młodzieży.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje projekty z dwóch wątków.

Priorytety niniejszego zaproszenia są następujące:

Wątek 1 – obszar kształcenia i szkolenia

1. Niwelowanie dysproporcji w efektach uczenia się wywierających wpływ na osoby uczące się ze środowisk defaworyzowanych.
2. Poprawa jakości kształcenia dzięki przeprowadzaniu analizy procesu uczenia się i opracowaniu semantyki procesu uczenia się.
3. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauczania i uczenia się opartego na współpracy.
4. Rozszerzanie (wirtualnych i fizycznych) infrastruktur instytucji edukacyjnych i szkoleniowych na programy nauczania dorosłych oraz zapewnianie możliwości udziału w modułowych zajęciach certyfikowanego uczenia się.
5. Poprawa jakości i zwiększanie doskonałości w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.
6. Przeprowadzenie reformy szkolnictwa wyższego w celu zwiększenia jego różnorodności, zdolności reagowania i konkurencyjności.

Wątek 2 – obszar działań na rzecz młodzieży

7. Wykorzystywanie e-uczestnictwa jako narzędzia przyczyniającego się do wzmacniania pozycji osób młodych i umożliwiającego im aktywne wnoszenie wkładu w funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego.

Wnioski składane w ramach wątku 1 mogą dotyczyć jednego lub większej liczby priorytetów. Jeżeli wnioskodawca skoncentruje się na kilku priorytetach, będzie zobowiązany do wskazania jednego z nich jako „głównego priorytetu”, w wyczerpujący sposób odnosząc się do powiązanej z nim problematyki. Wnioski, w ramach których wnioskodawcy nie odnieśli się w zadowalający sposób do problematyki powiązanej z „głównym priorytetem”, nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie dofinansowania.


Kwalifikujący się wnioskodawcy

Określenie „wnioskodawcy” odnosi się do wszystkich organizacji i instytucji biorących udział w procesie składania wniosków, niezależnie od ich roli w projekcie.
Za kwalifikujących się wnioskodawców uznaje się organizacje publiczne lub prywatne prowadzące aktywną działalność w obszarze kształcenia, szkolenia i działań na rzecz młodzieży lub w innych sektorach społeczno-gospodarczych lub organizacje prowadzące działalność międzysektorową.

Za kwalifikujące się do składania wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie uznaje się następujące podmioty:

 • organy publiczne na szczeblu krajowym/regionalnym/lokalnym odpowiedzialne za podejmowanie działań w obszarze kształcenia i szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży,
 • organizacje niekomercyjne (NGO), prywatne lub publiczne,
 • ośrodki badań naukowych,
 • uniwersytety,
 • izby handlowe,
 • sieci,
 • centra kwalifikacji,
 • instytucje oceniające,
 • organizacje handlowe i partnerzy społeczni,
 • szkoły i inne instytucje oświatowe,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje kulturalne,
 • spółki,
 • organizacje międzynarodowe.

Za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie wnioski złożone przez podmioty prawne mające swoje siedziby w następujących kwalifikujących się państwach:

 • 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwach EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinie, Norwegii,
 • państwach kandydujących do przystąpienia do UE: Turcji, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii.

Wymóg dotyczący minimalnego składu partnerstwa w ramach niniejszego zaproszenia obejmuje 3 organizacje reprezentujące 3 kwalifikujące się państwa.

Kwalifikujące się działania i czas trwania projektu

Działania muszą rozpocząć się między 1 listopada 2015 r. a 1 stycznia 2016 r., a czas trwania projektu musi wynosić od 24 do 36 miesięcy.

Jeżeli jednak po podpisaniu umowy na początku realizacji projektu beneficjenci nie będą w stanie go zrealizować w wyznaczonym terminie z w pełni uzasadnionych przyczyn pozostających poza ich kontrolą, okres kwalifikowalności może zostać przedłużony. Okres ten można przedłużyć maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy, o ile stosowny wniosek został złożony przed upływem terminu wyznaczonego w umowie o udzielenie dotacji. W takim przypadku maksymalny czas trwania projektu będzie wynosił 42 miesiące.

Działania, które mają być finansowane w ramach niniejszego zaproszenia, mogą obejmować (niewyczerpujący wykaz):

 • analizę potrzeb, badania, działania w zakresie mapowania,
 • działania badawcze,
 • działania szkoleniowe,
 • opracowywanie sprawozdań, wniosków z realizacji projektów, zaleceń dotyczących polityki,
 • organizowanie warsztatów,
 • organizowanie konferencji/seminariów,
 • organizowanie wymian/programów zwiększania mobilności,
 • przeprowadzanie konkretnych badań i ocen skupiających się na innowacyjnych podejściach oddolnych,
 • działania w obszarze zwiększania poziomu świadomości i rozpowszechniania wiedzy,
 • działania mające na celu opracowywanie i poprawę funkcjonowania sieci, programów wymian i dobrych praktyk,
 • opracowywanie narzędzi ICT (oprogramowanie, platformy, aplikacje itp.) lub narzędzi usprawniających proces uczenia się,
 • rozwijanie innych wyników pracy intelektualnej.


Budżet

Łączny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 17 000 000 euro i został podzielony w następujący sposób:

 • Wątek 1 – obszar kształcenia i szkolenia: 15 000 000 euro
 • Wątek 2 – obszar działań na rzecz młodzieży: 2 000 000 euro

Wielkość wkładu finansowego UE nie może przekraczać 75% łącznych kwalifkowalnych kosztów projektu.

Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wyniesie 500 000 euro.


Kryteria udzielenia wsparcia

Procedura i termin składania wniosków

Przed złożeniem wniosku drogą elektroniczną wnioskodawcy będą musieli zarejestrować swoją organizację na Portalu Edukacji, Kultury, Sektora Audiowizualnego, Obywatelstwa i Wolontariatu i otrzymać kod identyfikacyjny uczestnika (PIC). Kod PIC należy podać w formularzu zgłoszeniowym. Portal jest narzędziem, za pomocą którego można zarządzać wszystkimi informacjami prawnymi i finansowymi dotyczącymi organizacji. Informacje na temat procedury rejestracji zostały udostępnione na portalu pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Formularz wniosku jest dostępny w internecie pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/. Wnioskodawca powinien upewnić się, że korzysta z właściwego formularza wniosku.

Wnioskodawcy są proszeni o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami na temat zaproszenia do składania wniosków, procedury składania wniosków i dokumentów, które należy do nich załączyć (pakiet wniosku), dostępnymi pod adresem:
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/prospective-initiatives/forward-looking-cooperation-projects-2014_en.

Kompletny pakiet wniosku musi zostać przedłożony drogą elektroniczną za pomocą należycie wypełnionego, odpowiedniego e-formularza zawierającego wszystkie istotne i wymagane załączniki oraz dokumenty potwierdzające. Formularze wniosków, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i które nie zostaną złożone drogą elektroniczną przed upływem wyznaczonego terminu, nie będą brane pod uwagę.

Wnioski o udzielenie dotacji muszą zostać sporządzone w jednym z języków urzędowych UE.

Termin składania wniosków: 24 lutego 2015 r. – godz. 12.00 w południe czasu środkowoeuropejskiego

Dane do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Źródło: www.ngo.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas