twitter instagram YouTube

2014-03-20
Erasmus+ Międzysektorowe partnerstwa strategiczne

Dofinansowanie partnerstw podmiotów działających w różnych sektorach i obszarach (edukacja, biznes, polityka, sektor samorządowy, pozarządowy, społeczny etc.), utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji.

Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach akcji 2 nowego, zaplanowanego na lata 2014–20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Międzysektorowe partnerstwa strategiczne to nowość w unijnych programach edukacyjnych. Akcja ma stworzyć możliwość współpracy dla podmiotów reprezentujących odmienne środowiska i sektory, które do tej pory nie miały zbyt wielu możliwości współpracy w ramach unijnych programów edukacyjnych.

Cele
Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.
Cele partnerstw strategicznych są następujące:
– wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w edukacji formalnej i pozaformalnej,
– wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami i organizacjami z obszaru edukacji, instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami,
– wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi,
– oddziaływanie na systemy edukacji,
– uelastycznienie sposobu nauczania i uczenia się.

Przykłady partnerstw i projektów
– partnerstwo pomiędzy uniwersytetem, organizacją pozarządową i przedsiębiorstwem realizujące projekt mający na celu ułatwienie przejścia od edukacji do zatrudnienia,
– partnerstwo pomiędzy ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie zdrowia publicznego a placówkami szkolnictwa zawodowego w celu stworzenia kursu e-learningowego dla uczniów,
– partnerstwo organizacji edukacyjnej dla dorosłych z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami pożytku publicznego na rzecz podniesienia umiejętności matematycznych wśród grup wykluczonych społecznie.

Wyjazdy (tzw. mobilności)
W ramach projektu partnerstw strategicznych możliwe są następujące wyjazdy szkoleniowe czy dydaktyczne:
– mobilność połączona z późniejszym kontaktem online (blended & virtual mobility) uczących się (do 2 miesięcy),
– wymiany uczniów (od 5 dni do 2 miesięcy),
– dłuższe wyjazdy uczniów (od 2 do 12 miesięcy),
– kursy intensywne (od 5 dni do 2 miesięcy),
– dłuższe pobyty szkoleniowe kadry (od 2 do 12 miesięcy),
– krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (od 5 dni do 2 miesięcy).
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu,
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet
Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.
Partnerstwa międzysektorowe nie mają odrębnego budżetu. Finansowane będą ze środków przeznaczonych na partnerstwa sektorowe.

Długość trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Szwajcaria.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków
30 kwietnia 2014 r., godzina 12 czasu środkowoeuropejskiego (projekty rozpoczynają się 1 września 2014 r.).

Więcej informacji znajduje się na stronach: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, http://ec.europa.eu/education/, http://ec.europa.eu/youth/ na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie, na stronach: 93–140, 237–246.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie ECAS (European Comission Authentication System) i otrzymać kod identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow.

Zobacz także
Inne rodzaje partnerstw strategicznych programu Erasmus+ to:
– Akcja 2 – Partnerstwa – edukacja szkolna
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne - kształcenie zawodowe

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel.: +48 022 46 31 000
Email: kontakt@frse.org.pl
Strona www

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu
Strona www

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas