twitter instagram YouTube

2014-03-21
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji dorosłych, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji.

Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014-20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Edukacja dorosłych – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.
Partnerstwa strategiczne to nowość w unijnych programach edukacyjnych, jednak niektóre działania, które mogą być realizowane w tej akcji, były wspierane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig (Projekty Partnerskie), którego Erasmus+ jest kontynuacją.

Cele
Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.
Cele partnerstw strategicznych w obszarze edukacji dorosłych są następujące:
– wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w sektorze edukacji dorosłych;
– wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami czy organizacjami z obszaru edukacji dorosłych a instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i uczelniami;
– wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych);
– podniesienie jakości edukacji dorosłych.

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw w obszarze edukacji dorosłych powinny realizować działania:
– umożliwiające wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze edukacji dorosłych;
– wprowadzające nowe formy kształcenia, programy nauczania, kursy, materiały edukacyjne, programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji;
– umożliwiające współpracę międzynarodową pomiędzy władzami lokalnymi/regionalnymi w celu wspierania rozwoju systemów kształcenia;
– mające na celu ułatwienie uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Projekty międzysektorowe
W ramach partnerstw możliwe są również projekty międzysektorowe polegające na współpracy podmiotów działających w różnych obszarach edukacji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, instytucji kulturalnych i innych.

Więcej o projektach międzysektorowych.

Wyjazdy (tzw. mobilności)
W ramach projektów partnerstw strategicznych możliwe są następujące wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne:
– dłuższe pobyty szkoleniowe kadry (od 2 do 12 miesięcy);
– krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (od 5 dni do 2 miesięcy).
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje;
– samorządy;
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea;
– placówki edukacyjne każdego typu;
– uczelnie;
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego;
– przedsiębiorstwa;
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe;
– instytuty badawcze;
– organizacje młodzieżowe;
– grupy nieformalne.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet
Budżet partnerstw strategicznych w Polsce wynosi 3 mln euro. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Długość trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Kraje uczestniczące w programie
– 28 państw członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Szwajcaria.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków
30 kwietnia 2014 r. (projekty rozpoczynające się 1 września 2014 r.), do godz. 12 czasu środkowoeuropejskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronach Komisji europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, http://ec.europa.eu/education, http://ec.europa.eu/youth, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie, na stronach: 93-140, 237-246.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie ECAS (European Comission Authentication System) i otrzymać kod identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow.

Zobacz także
Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna
Akcja 2 – Międzysektorowe partnerstwa strategiczne
Akcja 1 – Mobilnośd kadry edukacji dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel.: +48 022 46 31 000
Email: kontakt@frse.org.pl
Strona www

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu
Strona www

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas