twitter instagram YouTube

2014-03-21
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach.

Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014–20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”.
Partnerstwa strategiczne w obszarze szkolnictwa wyższego to nowość w unijnych programach edukacyjnych. Działania, które mogą być realizowane w tej akcji nie były wspierane w programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”, których Erasmus+ jest kontynuacją.

Cele
Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.
Cele partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego są następujące:
– wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi),
– współpraca z przedsiębiorstwami w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy,
– wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych),
– uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowanie różnorodnych form kształcenia: niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw w obszarze szkolnictwa wyższego powinny realizować działania:
– umożliwiające rozwój, testowanie, dostosowanie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży,
– wprowadzające nowe formy kształcenia, programy nauczania, kursy, materiały edukacyjne, programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji; metody i narzędzia poradnictwa i doradztwa,
– ułatwiające certyfikację umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego,
– służące wymianie dobrych praktyk między uczelniami i różnego typu organizacjami, przedsiębiorstwami czy instytucjami,
– umożliwiające współpracę międzynarodową pomiędzy władzami lokalnymi/regionalnymi w celu wspierania rozwoju systemów kształcenia, szkolenia młodzieży,
– wspierające inicjatywy międzynarodowe na rzecz aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości.

Projekty międzysektorowe
W ramach partnerstw możliwe są również projekty międzysektorowe polegające na współpracy podmiotów działających w różnych obszarach edukacji, a także przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, instytucji kulturalnych i innych.

Więcej o projektach międzysektorowych

Wyjazdy (tzw. mobilności)
W ramach projektu partnerstw strategicznych możliwe są następujące wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne:
– kursy intensywne – Intensive Study Programmes (trwające od 5 dni do 2 miesięcy),
– dłuższe pobyty szkoleniowe kadry (od 2 do 12 miesięcy),
– krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (od 5 dni do 2 miesięcy).
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– uczelnie,
– placówki edukacyjne każdego typu,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
- samorządy,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet
Budżet dla partnerstw strategicznych – szkolnictwo wyższe w Polsce wynosi 2,5 mln euro. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Szwajcaria.

Długość trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków
30 kwietnia 2014 r. do godz. 12 czasu środkowoeuropejskiego (projekty rozpoczynają się 1 września 2014 r.).

Więcej informacji znajduje się na stronach: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, http://ec.europa.eu/education/, http://ec.europa.eu/youth/, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie, na stronach: 93–140, 237–246.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie ECAS (European Comission Authentication System) i otrzymać kod identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow.

Zobacz także
- Akcja 1 - Wyjazdy pracowników uczelni („Mobilność”)

Inne rodzaje partnerstw strategicznych programu Erasmus+ to:
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne - kształcenie zawodowe
– Akcja 2 – Partnerstwa – edukacja szkolna
– Akcja 2 – Międzysektorowe partnerstwa strategiczne
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel.: +48 022 46 31 000
Email: kontakt@frse.org.pl
Strona www

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu
Strona www

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas