twitter instagram YouTube

2020-03-25
Wsparcie w reformowaniu polityk, Erasmus +

Wsparcie w reformowaniu polityk, Erasmus +

Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym.

CEL KONKURSU:

Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyja debacie poruszającej tematy i priorytety określone w ramach strategii UE na rzecz młodzieży, w szczególności odnośnie do celów dotyczących młodzieży, oraz zawartych w niej mechanizmach dialogu. Mechanizmy dialogu1 koncentrują się na priorytetach i terminach, a w ich ramach przewiduje się organizację wydarzeń, podczas których osoby młode omawiają między sobą uzgodnione tematy, a także z decydentami, ekspertami zajmującymi się kwestiami związanymi z młodzieżą oraz przedstawicielami władz publicznych odpowiedzialnych za sprawy młodzieży, których celem jest uzyskanie wyników użytecznych w kształtowaniu polityki.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu. W przypadku projektów realizowanych przez co najmniej dwie organizacje uczestniczące jedna z organizacji składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w realizację projektu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna kwota dofinansowania projektu Dialogu Młodzieży wynosi: 50 000 EUR

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

DODATKOWE INFORMACJE:

www. erasmuspluwww. erasmusplus.org.pls.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas