twitter instagram YouTube

2020-06-05
Europa dla obywateli Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Europa dla obywateli Działanie 2.1  Partnerstwo miast

Ze środków programu “Europa dla obywateli” można pokryć koszty podróży i noclegów zaproszonych uczestników wydarzeń.

CEL KONKURSU:

Celem Programu jest wsparcie projektów współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządami. Wspomniane projekty mają mieć na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do zaangażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej). W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Ze środków programu “Europa dla obywateli” można pokryć koszty podróży i noclegów zaproszonych uczestników wydarzeń.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać:

  • miasta/władze miejskie;
  • gminy (miejskie/wiejskie);
  • komitety do spraw partnerstwa;
  • inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalnie 25 000 euro - dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych niż kraj goszczący. Szczegółowe stawki ryczałtowe dostępne są na stronie Programu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1 września 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

CZAS REALIZACJI ZADANIA:

Maksymalny czas trwania projektu 21 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: europadlaobywateli.pl

KONTAKT:

Tel. +48 600 900 681

E-mail:  edo@iam.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas