twitter instagram YouTube

2018-10-18
Europejska Współpraca Terytorialna Program Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia – Polska

Wspólny sekretariat Interreg V A ogłasza konkurs w zakresie działalności: Europejska Współpraca Terytorialna Program Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia – Polska. Termin składania wniosków upływa 18 października 2018 r.

O PROGRAMIE:

CEL KONKURSU:

  • zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
  • ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług
    ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę,

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- rozbudowa infrastruktury szlaków turystycznych, dzięki którym zostaną
powiązane ze sobą poszczególne obiekty i miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
- transgraniczna oferta informacyjna o wspólnym dziedzictwie kultury i przyrody, np. poprzez media
drukowane, oferty mobilne na bazie internetu oraz systemy audioguide,
- transgraniczna promocja wspólnej oferty kulturowej i historycznej,
- lepsze zarządzanie ruchem turystów ,
- merytoryczna współpraca instytucji kultury i edukacji ekologicznej na rzecz stworzenia wspólnej oferty,o transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności
- stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych
- transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych,

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

- jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im
podległe,
- inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
- administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki
krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
- Lasy Państwowe i państwowe gospodarstwa leśne, wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
- osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
- Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT),
- organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i
zrzeszenia pożytku publicznego, reprezentujące interesy przedsiębiorstw gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

13 160 000 euro przy czym aksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 18 października 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/3-edukacja/

KONTAKT:

Wspólny Sekretariat Interreg V A, Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz.

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas