twitter instagram YouTube

2014-03-20
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2014

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych przykładów zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększanie świadomości społecznej na temat jej roli oraz zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Podobnie jak w minionym roku nagrody przyznawane będą w sześciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet. (Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko),
  • Inwestowanie w umiejętności: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich. (Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności, takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, znajomość języków czy obsługi komputera, oraz programów mentorskich i programów dotyczących mobilności dla przedsiębiorców, a także nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach),
  • Rozwój środowiska biznesowego: w kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. (Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu),
  • Wspieranie umiędzynarodawiania działalności biznesowej: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy – w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa – do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe. (Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną),
  • Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zielonych rynków oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne. (Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit’ realizujące potrzeby społeczności).

Wnioski mogą składać władze lokalne, regionalne i krajowe, miasta, regiony, wspólnoty, organizacje biznesowe, instytucje realizujące programy edukacyjne, jak również do jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nagrody: wszyscy uczestnicy wytypowani przez swój kraj do udziału w konkursie Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród. Informacje o inicjatywach podjętych przez nominowanych zostaną zamieszczone na stronie internetowej poświęconej Europejskim Nagrodom Promocji Przedsiębiorczości, co umożliwi ich dotarcie do możliwie szerokich kręgów odbiorców. Kampania prasowa i społeczna posłuży rozsławieniu nominowanych, wprowadzając ich na scenę międzynarodową. Przewidziano dwie kategorie nagród: w pierwszej znajdą się laureaci wyróżnieni za twórcze wdrażanie praktyk sprzyjających przedsiębiorczości; ponadto Wysokie Jury przyzna indywidualną nagrodę główną. Niezależnie od otrzymania nagród laureaci konkursu zyskają najwyższe uznanie za twórcze i skuteczne wprowadzanie w życie idei przedsiębiorczości. Dzięki temu będą mogli inspirować innych, służąc za wzór do naśladowania w całej Unii.

Kampanie medialne – czy to w skali kraju, czy na szczeblu europejskim – przyczynią się do zasłużonego zwiększenia popularności zwycięzców zarówno w społecznościach lokalnych, jak i w najważniejszych mediach ogólnoeuropejskich.

Termin składania wniosków upływa w dniu 4 kwietnia 2014 r. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Urzędy marszałkowskie przesyłają wnioski konkursowe do Ministerstwa Gospodarki na adres e-mail: KonkursENPP2014@mg.gov.pl.

Dodatkowe  informacje:
http://www.mg.gov.pl/Wsparcie+przesi%C4%99biorczosci/Europejskie+Nagrody+Przedsiebiorczosci/Konkurs+Europejskie+Nagrody+Promocji+Przedsi%C4%99biorczosci+w+roku+2014+

European Commission
Enterprise and Industry DG
BREY 13/092
B - 1049 Brussels
Belgium
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas