twitter instagram YouTube

2018-12-20
FIO 2019

FIO 2019

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planowane dofinansowanie to kwota ok. 57 mln zł na ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

O PROGRAMIE:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

 

CEL KONKURSU:

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych.
 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;

3. Priorytet Aktywni obywatele;

4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie FIO 2019 są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników[1].

 

Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od jednostki macierzystej.

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki macierzystej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

 

Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 oferty jednostki macierzystej (zarządu głównego) lub pozostałych oddziałów terenowych. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty.

 

Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert w konkursie FIO 2019 są:

 • podmioty realizujące zadania kończące się w roku 2019 (projekty „dwuletnie”) dofinansowane w ramach edycji 2018 FIO,
 • podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPioW tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne,
 • spółki prawa handlowego będące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi.

 

[1] Te podmioty są zobowiązane do złożenia w Generatorze Ofert oświadczenia, iż nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie maksymalnie 300 000 zł). 

Wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę

FIO 2019 to również konkretne zmiany – po raz pierwszy będzie można ponosić wydatki za granicą, co może znacznie zwiększyć zakres Waszych działań. Ponadto, w tegorocznej edycji wprowadzamy innowacyjny system oceny wniosków, dzięki któremu eksperci jeszcze efektywniej i wnikliwiej przejrzą oferty. Będą mogli przyznać ocenę „super” w sytuacji, gdy mają do czynienia z wyjątkowym pomysłem na projekt.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

21 stycznia 2019 r. o 16.15

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/

ŹRÓDŁO:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas