twitter instagram YouTube

2014-07-14
Festiwal wielkopolskich smaków – dziedzictwo i tradycja

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Festiwal wielkopolskich smaków – dziedzictwo i tradycja”. Zadaniem konkursu jest organizacja festiwalu, na którym zostanie zaprezentowana różnorodność produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz potraw wywodzących się z Wielkopolski, poprzez zaprezentowanie m.in. członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski i wytwarzanej przez nich żywności, rękodzieła regionalnego oraz innych wyrobów związanych kulturowo z Wielkopolską.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie będzie polegało na:

1. wyborze miejsca i czasu organizacji festiwalu na terenie województwa wielkopolskiego, np. posiadającego rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, w miarę możliwości przy okazji innego wydarzenia,

2. naborze uczestników festiwalu spośród proponowanych grup docelowych w tym:

- producentów i przetwórców żywności regionalnej oraz tradycyjnej z Wielkopolski, których produkty zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska,

- producentów i przetwórców żywności ekologicznej z Wielkopolski posiadających certyfikat zgodności,

- właścicieli obiektów turystyki wiejskiej – promowani laureaci Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, którzy posiadają ofertę kulinarną dla swoich klientów,

- regionalnych rękodzielników,

3. zapewnieniu powierzchni i miejsc wystawienniczych ( np. straganów) dla wszystkich uczestników kiermaszu oraz odpowiednich miejsc dla przeprowadzenia warsztatów, konkursów itp.,

4. zabezpieczeniu pomieszczeń sanitarnych i innych niezbędnych przy organizacji tego typu imprez,

5. utrzymaniu na terenie wydarzenia ładu i porządku,

6. przygotowaniu tablic z nazwami producentów i przetwórców żywności tradycyjnej i regionalnej, natomiast dla członków sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska tablic z nazwami producentów wraz z logo Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, dla producentów ekologicznych z nazwami producenta i logo rolnictwa ekologicznego, dla właścicieli obiektów turystyki wiejskiej z nazwami ich obiektów,

7. przygotowaniu warsztatów i pokazów kulinarnych prowadzonych przez szefów kuchni restauracji zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska - dla lokalnych restauratorów, w tym właścicieli i kucharzy restauracji, gospód, gościńców i innych,

8. przygotowaniu warsztatów, konkursów dla dzieci,

9. przygotowaniu sceny, na której zaprezentują się lokalne zespoły,

10. przygotowaniu tablicy reklamowej (np. banera),

11. promocji zadania w mediach lokalnych (prasa, telewizja, radio) przed i po wydarzeniu – wraz ze wskazaniem konkretnych podmiotów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnionymi do składania ofert są:

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dofinansowania; 50 000,00 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać w terminie do 15 lipca 2014 roku do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

DODATKOWE INFORMACJE:

Druk oferty jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem www.bip.umww.pl.

Ścieżka dostępu: Menu przedmiotowe: Urząd Marszałkowski/Otwarty Konkurs Ofert/ Rolnictwo i obszary wiejskie/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (…) „Festiwal wielkopolskich smaków – dziedzictwo i tradycja”.

 Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej, niż 15 września 2014 r., a jego zakończenie nastąpi nie później, niż 31 października 2014r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(0-61) 62-66-520, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas