twitter instagram YouTube

2020-11-04
Film

Film

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

O PROGRAMIE:
Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dladziałań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Środki z budżetu przeznaczone na zdefiniowane w programie cele, mają za zadanie wspomóc finansowo wybrane, znaczące przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, reprezentujące wysoki poziom artystyczny i adekwatny potencjał promocyjny.

• Do zadań programu należy wspieranie projektów kompleksowych, realizowanych zarówno poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców, jak i wpisujących się w konsekwentnie realizowany plan rozwoju znacząco podwyższający poziom tejże działalności. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcia dla zadań, które wysoką wartość merytoryczną łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej. W kluczowe założenia programu wpisują się przede wszystkim przedsięwzięcia o dużej tradycji i niekwestionowanej pozycji w środowisku filmowym, a także przedsięwzięcia niszowe stawiające na innowacyjność zarówno co do formuły prezentacji, jak i prezentowanych treści, a także oryginalności wybranego repertuaru. Projekty istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu artystycznego, powinny więc wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją wpisującą dokonania kinematografii w możliwie szeroki kontekst kulturowy i społeczny. Wedle założeń programu wyznacznikiem wysokiej jakości zadania może być zarówno koncentracja organizatora na prezentacji dzieł spoza oficjalnego obiegu dystrybucyjnego, proponujących nowy język i oryginalną formę filmową, przemawiających do elitarnej publiczności o wysokich kompetencjach kulturowych, jak również realizacja idei popularyzatorskich opartych na prezentacji filmów wartościowych i ambitnych lecz skierowanych do szerszego, zróżnicowanego grona odbiorców.

• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację projektów o wyżej nakreślonym profilu jest stabilność finansowa i organizacyjna, program umożliwia finansowanie zadań w trybie wieloletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu.

• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu możliwość realizacji zadań w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym umowy na realizację zadań wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych, w razie potrzeby mogą być aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego w niniejszej specyfikacji.

• Przedsięwzięcia realizujące zasadnicze cele programu powinny kreować wzorce w zakresie funkcjonowania współczesnej kultury filmowej oraz inspirować rozwój rodzimej twórczości z tego obszaru. Znaczącym efektem programu powinno być wypracowanie alternatywnych, wobec obowiązujących w kulturze masowej standardów, sposobów wykorzystania filmowego medium z całym jego poznawczym i kulturotwórczym potencjałem.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);

• organizacje pozarządowe;

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków

finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Do 600 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Do 30 listopada, Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne

(01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie

(01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie

(01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  https://www.gov.pl/web/kultura/film3

KONTAKT:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny,
ul. Wałbrzyska 3/5,
02-739 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Program FILM”

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Programu Film można przesyłać na adres e-mail: programfilm@fina.gov.pl

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 pod numerem telefonu 22 182 47 69, przez następujące osoby:

Katarzyna Orman, e-mail: Katarzyna.Orman-Kielczyk@fina.gov.pl, tel.: 22 182 47 69. kom. 788 952 222
Joanna Kudelska , e-mail: Joanna.Kudleska@fina.gov.pl , tel.: 22 182 47 69.

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 
wnioski@eboi.sputnik.pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas