twitter instagram YouTube

2020-08-12
Football People Event Grants – małe granty na walkę z dyskryminacją

Football People Event Grants – małe granty na walkę z dyskryminacją

Celem Konkursu jest finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych.

FUNDATOR:

Fare Network

O PROGRAMIE:

Celem Konkursu jest finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej. Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej. Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:

  • walka z dyskryminacją w piłce nożnej;
  • promowanie różnorodności;
  • wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu;
  • rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu;
  • piłka nożna jako narzędzie integracji społecznej, edukacji i wzmocnienia potencjału. W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:
  • realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji;
  • uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne);
  • wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym);
  • festiwale filmowe;
  • inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na walki z dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Do 500 euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 29 lipca 2020r. do 23 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Weeks, między 8 a 22 października 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:
https://www.farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/smallgrants-2/

KONTAKT:

Fare network Stichting

Kanaalstaat 82A

Amsterdam 1054 XL

Netherlands

E-mail: info@farenet.org

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas