twitter instagram YouTube

2020-03-19
Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom ogłosiła konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu. Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy - dzieci i młodzież, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego.

CEL KONKURSU:

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:

·         wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,

·         przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi,

·         przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

·         promują aktywność społeczną Uczestników turnusu.

Założeniem turnusów terapeutycznych jest maksymalna możliwa rehabilitacja ruchowa, społeczna, edukacyjna i sensoryczna dzieci i młodzieży. W trakcie turnusu terapeuci i wychowawcy w małych grupach realizują własne programy zajęciowe, które specjalnie opracowują na czas pobytu w ośrodku w Wiśle.

W programie każdego turnusu znajdują się także elementy integrujące dzieci i ich opiekunów. Do takich należą wycieczki krajoznawcze, ogniska, zabawy ruchowe na terenie ośrodka i w plenerze podczas wyjazdów.

NAGRODY:

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy - dzieci i młodzież, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

·         od 7 września do 18 września 2020 r.,

·         od 21 września do 2 października 2020 r.,

·         od 5 października do 16 października 2020 r.,

·         od 19 października do 30 października 2020 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcą mogą być tylko placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie.

Uwaga! Wnioskodawcą nie może być jednostka, szkoła ani organizacja, która uczestniczyła w Turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 –2019 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020.

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia terapeutycznego Turnusu Uśmiechu dla swoich uczniów lub podopiecznych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 24 marca 2020 roku do godz. 12.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny-2020

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas