twitter instagram YouTube

2019-06-12
„Fundacja PZU z Kulturą”

„Fundacja PZU z Kulturą”

Nabór na konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” trwa o 1 do 30 sierpnia 2019 roku.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej(szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych)z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

Kto może składać wnioski

• fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491ze zm.),

• stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),

• uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Warunkiem ubiegania się o Dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej. Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich mogą uczestniczyć w Konkursie pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania własnego konta bankowego.

Jeden Wnioskodawca może złożyć Wniosek na realizację tylko jednego Projektu w danej edycji Konkursu.

Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 15 000,00 zł brutto. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

Termin składania wniosków:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające 6 miesięcy, od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.

Dodatkowe informacje

Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację (dalej „Wniosek”)przez stronę internetową Fundacji www.fundacjapzu.pl,w zakładce „Złóż wniosek” - decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl.

Wnioski oceniane są w procedurze konkursowej, przebiegającej w II etapach: I etap –ocena formalna, II etap –ocena merytoryczna. Warunkiem dopuszczenia Wniosku do oceny merytorycznej jest pozytywna ocena Wniosku pod względem formalnym. W przypadku wystąpienia braków formalnych wniosku, Fundacja odrzuca wniosek bez wzywania do ich uzupełnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://fundacjapzu.pl/868.html

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas