twitter instagram YouTube

2021-03-23
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny pod hasłem: RAZAM-RAZEM-ZUZAM

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny pod hasłem: RAZAM-RAZEM-ZUZAM

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat buduje mosty między społeczeństwami obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego. Konkurs ma umożliwić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację wspólnych projektów z ułatwioną ścieżką finansowania na rzecz zbliżenia i w geście solidarności z Białorusią.

O PROGRAMIE:

Przypadające w 2021 dwie okrągłe rocznice: 30-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (17.06.1991) oraz 30-lecia ogłoszenia Deklaracji Suwerenności Państwowej Białorusi (25.08.1991) stwarzają okazję do mobilizacji potencjału społeczeństw Polski i Niemiec oraz ożywienia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego UE na rzecz Białorusi.  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE i KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z białoruskim partnerem na emigracji zamierzają zrealizować solidarnościowy projekt dla Białorusi.    

Wspólne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec powinny:   

  • wspierać proces przemian demokratycznych na Białorusi w drodze dialogu, wymiany doświadczeń i transferu wiedzy społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmacniać struktury społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi poprzez sieciowane z organizacjami partnerskimi w Polsce i w Niemczech, rozwój kontaktów międzyludzkich oraz rozbudowę nowych trójstronnych formatów współpracy;
  • podtrzymywać zainteresowanie krajem sąsiada szerokiej opinii publicznej w Polsce i w Niemczech;
  • zmieniać stereotypowy sposób postrzegania Białorusi jako „ostatniej dyktatury Europy” poprzez ukazanie realnego i zróżnicowanego obrazu kraju;
  • uwrażliwiać na szczególną historię i położenie geograficzne Białorusi między UE i Rosją.

Wspierane będą trójstronne projekty włączające białoruską organizację partnerską albo przedstawicieli działających w Polsce, Niemczech i innych krajach (np. na Litwie) aktywnych organizacji białoruskich na emigracji. W każdym przypadku wymagany jest udział strony białoruskiej.  Ze względu na szczególną rolę kobiet w protestach na Białorusi, chętnie wspierane będą projekty dotyczące tej grupy docelowej i kwestii równouprawnienia. Poza tym mile widziane będą projekty koncentrujące się bądź zlokalizowane w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego.  

Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak i te realizowane przestrzeni wirtualnej. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój pandemii Covid-19 stawiamy na cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów z wykorzystaniem Internetu jako wirtualnej przestrzeni dialogu, spotkań i prezentacji.    

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.700 Euro.

Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać w terminie od 15 marca do 31 października 2021 r. nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://fwpn.org.pl/RAZEM.html

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas