twitter instagram YouTube

SzukajFundacja

55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno

Telefon stacjonarny: 664098099
Telefon komórkowy: 664098099

Email 1: kontakt@zdrowanatura24.pl

WWW: -

Nr KRS lub innego rejestru: 0000641198
Data rejestracji: 0000-00-00

NIP: 6972327080
REGON: 365608782

Zasięg działania: krajowy
Status prawny organizacji: fundacja
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: tak
Liczba członków organizacji 5 w tym kobiet 2
Liczba wolontariuszy organizacji 2 w tym kobiet 1
Liczba osób zatrudnionych na etat 4 w tym kobiet 1
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Robert Roszczak
Stanowisko: Prezes
Telefon: 536723598
Email: kontakt@zdrowanatura24.pl

Działalność:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • wypoczynek dzieci i młodzieży
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • turystyka i krajoznawstwo
 • promocja i organizowanie wolontariatu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie powyższych obszarów

Inna działalność: Fundacja posiada stacjonarny sklep z produktami medycyny naturalnej. Sklep mieści się w Lesznie przy ul. Kościelnej 3.

Napisz do nas