twitter instagram YouTube

2021-03-04
Fundusz Pomocowy 2020 - Otwarty konkurs grantowy 2021

Fundusz Pomocowy 2020 - Otwarty konkurs grantowy 2021

Konkurs wyłoni najlepsze projekty wspierające inicjatyw obywatelskie podejmowane na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. -nabór do 10 kwietnia 2021.

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozumiane jako:

-minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych przypadkach zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość;
-wyrównywanie strat w postępie edukacyjnym wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią;
-działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, pomagających budować projekty edukacyjne na rzecz równych szans edukacyjnych w czasie i po pandemii.
Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej poprzez:
-rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
-opracowanie materiałów i pomocy do prowadzenia interaktywnych lekcji i zajęć, prezentujących nowe metody i techniki pracy z uczniami;
-wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi, w tym przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trybie bezpośrednim lub online.
Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży:
-zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej, niezbędnych w identyfikowaniu potrzeb psychicznych, a także udzielaniu wsparcia w tym zakresie;
-działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w rozwiązywaniu bieżących problemów psychicznych podopiecznych;
-promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
-zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej.
Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym:
-wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
-rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich;
-inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
-stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
2.1. Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie niżej wymienione typy organizacji pozarządowych:
2.1.1. fundacje – działające na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zarejestrowane w KRS nie później niż 31 czerwca 2020 roku;
2.1.2. stowarzyszenia – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowane w KRS nie później niż 31 czerwca 2020;
2.1.3. stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, wpisane do ewidencji właściwego starosty nie później niż 31 czerwca 2020 roku.
2.2. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2.3. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które zostały zarejestrowane nie później niż 9 miesięcy przed 10 marca 2021.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 40.000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór do konkursu trwa do 10.04.2021.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
1 czerwca – 30 listopada 2021.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Agnieszka Świeczka w dni robocze w godzinach 9:00 -15:00, tel. +48 605 787 757, e-mail: fundusz@fed.org.pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas