twitter instagram YouTube

2016-02-10
Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Minister Środowiska będący Operatorem Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów partnerskich na kwotę 150 207,35 euro.

Celem Konkursu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02,którym jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców i/lub organizacją międzynarodową, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:

- Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000.

a) zarządzanie obszarami chronionymi w Polsce i w Państwach-Darczyńcach/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy),

b) gatunki zagrożone i siedliska naturalne,

c) bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej,

d) krajowe prawodawstwo,

e) zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje),

f) tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne),

g) merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi,

h) różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

- Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych 

Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

- Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

a) Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, a dotyczących np. terenów podmokłych i środowiska wodnego oraz różnych gatunków zwierząt, rola parków narodowych w systemie informacji przyrodniczej.

b) System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków i obserwacje roślin i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.

c) Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.

d) Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

Do dofinansowania kwalifikują się także projekty polegające na udziale kwalifikującego się podmiotu polskiego w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmiot z Państw-Darczyńców w tematyce wskazanej powyżej. W tym przypadku będzie wymagane dostarczenie zaproszenia na seminarium, warsztaty lub konferencję, albo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Warunkiem akceptacji tego typu projektu jest aktywny udział wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu rozumiany, jako wygłoszenie prezentacji lub wykładu w tematyce wskazanej powyżej.

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, zgodnie z art. 6.2 ust. 1 Regulacji, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (PGL LP), itp., z tym że:

- podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art. 1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji, muszą być zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioski mogą być składane zarówno przez pojedyncze podmioty jak i przez grupy podmiotów. W przypadku złożenia wniosku przez grupę podmiotów podmiot będący liderem projektu odpowiada za projekt i z nim zostanie zawarta umowa ws. projektu. W przypadku projektów grupowych powinna zostać zawarta umowa partnerska pomiędzy liderem projektu (wnioskodawcą) a innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 150 207,35 euro, tj. 631 036,10 zł. Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro tj. 4 201,10 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj. 84 022,00 zł.

Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych (wniosków o płatność).

Termin składania wniosków upływa 21 marca 2016 r. Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (płyta CD/ DVD lub pen-drive) na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Ochrony Klimatu, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Wniosek w formie papierowej należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym również powinna zostać opatrzona nazwą projektu oraz wnioskodawcy.

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych Pocztą Polską lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się stronach in ternetowych Ministerstwa Środowiska.

żródło: http://www.mos.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas