twitter instagram YouTube

2020-01-23
Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje Program „Kultura” - Wizyty studyjne.

Celem Programu jest pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury i kreatywnego z Polski z instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury i złożenie wspólnego wniosku w ramach jednego z otwartych naborów do programu kulturalnego. W celu odbycia spotkania wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Nawiązanie lub podtrzymanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014-2021 (Program „Kultura” w ramach Działanie 2) lub innych źródeł.

Wnioski mogą składać:

  • publiczne instytucje kultury;
  • archiwa państwowe;
  • szkoły i uczelnie artystyczne;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Wysokość dotacji:

  • kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wizyt w ramach pierwszego naboru wniosków w trybie konkursowym wynosi: 204 475 euro, tj. 882 636 zł przy wykorzystaniu kursu 1 euro = 4,3166 zł będącego średnią arytmetyczną miesięcznych kursów wymiany euro Komisji Europejskiej w okresie od maja do października 2019 roku;
  • wysokość dotacji będzie zależała od: (i) ilości delegowanych osób oraz (ii) długości trwania wizyty i wyliczana poprzez przemnożenie tych zmiennych przez stałą stawkę ryczałtową.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w okresie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 1 marca 2020 r., do godz. 16.00. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/fundusz-wspolpracydwustronnej/wizyty-studyjne/ogloszenie-o-naborze.php#_ftn1

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas