twitter instagram YouTube

2020-12-21
Granty - „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Granty - „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
  • osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program zapewniać ma także:

  • zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;
  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, których oferty nie znalazły się na liście rekomendowanych ofert opublikowanej w dniu 23 listopada br.

Na realizację dodatkowego konkursu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” Minister przeznaczył w 2021 r. kwotę 30 000 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000 zł, przy czym kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 100% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 r.

Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-20202021

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas