twitter instagram YouTube

2014-03-20
Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej

Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartej na wielostronnym partnerstwie między organizacjami aktywnymi w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń a sektorem społeczno-ekonomicznym w krajach programu i państwach partnerskich.

Cele
– promowanie strategicznej współpracy między organizacjami młodzieżowymi i władzami publicznymi w państwach partnerskich;
– promowanie współpracy między organizacjami młodzieżowymi i organizacjami zajmującymi się edukacją i szkoleniami a przedstawicielami biznesu i podmiotami rynku pracy;
– zwiększanie potencjału rad młodzieżowych i młodzieżowych platform współpracy, a także władz lokalnych, regionalnych i krajowych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich;
– podnoszenie poziomu zarządzania oraz zwiększanie potencjału w zakresie innowacji i internacjonalizacji organizacji młodzieżowych w krajach partnerskich;
– organizowanie, badanie i udostępnianie praktyk młodzieżowych;
– rozwój nowych systemów kształcenia zawodowego i symulacji zachowań w typowych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie;
– rozwój nowych form pracy z młodzieżą, strategicznego wykorzystania otwartych i elastycznych form edukacji, wirtualnej mobilności i otwartych zasobów edukacyjnych (OER), a także lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
– rozwijanie współpracy, tworzenia sieci i edukacji rówieśniczej, służących efektywnemu zarządzaniu, internacjonalizacji i rozwijaniu przywództwa organizacji pracujących z młodzieżą.

Rodzaje działań
– działania służące rozwojowi dialogu politycznego, współpracy, tworzeniu sieci i wymianie praktyk w dziedzinie młodzieży, takie jak seminaria, konferencje, warsztaty i spotkania,
– wydarzenia młodzieżowe organizowane na dużą skalę,
– kampanie informacyjne i uświadamiające,
– rozwój narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i medialnych,
– rozwój metod pracy z młodzieżą oraz narzędzi i materiałów, jak również programów pracy, modułów szkoleniowych i narzędzi dokumentacyjnych, takich jak Youthpass,
– tworzenie nowych form prowadzenia pracy z młodzieżą oraz oferowanie szkoleń i wsparcia, szczególnie z wykorzystaniem otwartych i elastycznych materiałów edukacyjnych, współpracy wirtualnej i otwartych zasobów edukacyjnych (OER),
– wymiany młodzieżowe między krajami programu a uprawnionymi państwami partnerskimi;
– projekty Wolontariatu Europejskiego (wyjazdy do/przyjazdy z krajów partnerskich),
– wyjazdy pracowników młodzieżowych z krajów programu do krajów partnerskich (np. w celu udziału w seminariach, kursach szkoleniowych, spotkaniach kontaktowych, wizytach studyjnych, praktykach typu job shadowing lub wyjazdach obserwacyjnych do organizacji zajmujących się młodzieżą).

Długość trwania projektu: od 9 miesięcy do 2 lat.

Budżet
Maksymalna wysokość grantu wynosi 150 tys. euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: wszelkie publiczne lub prywatne organizacje, organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, europejskie pozarządowe organizacje młodzieżowe, krajowe rady młodzieży, organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.

Projekty Budowania Potencjału powinny mieć charakter międzynarodowy i przewidywać udział co najmniej trzech organizacji z trzech różnych krajów, z których co najmniej jedno jest państwem programu, a jedno jest uprawnionym państwem partnerskim.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Szwajcaria.
W charakterze partnerów udział w projektach mogą brać organizacje z krajów partnerskich (nie jako wnioskodawca-koordynator).

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Terminy składania wniosków
– 3 kwietnia 2014 r., do godz. 12.00 – w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 października tego roku a 28 lutego przyszłego roku;
– 2 września 2014 r., do godz. 12.00 – w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 marca a 31 lipca przyszłego roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas