twitter instagram YouTube

2016-02-09
Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z zakresu kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych. Termin nadsyłania wniosków do 15 czerwca br.

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

5) ochrony zdrowia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

fundacje, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Nie określono

WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY:

Nie jest wymagany

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2016r.

Kolejne nabory  do 15 września, 15 listopada. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów na adres biura Fundacji osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą (nie decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski rozpatrywane są raz na kwartał, do 30 dnia każdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wnioski o dofinansowanie należy składać na formularzu „Wniosek o dofinansowanie”, dostępnym na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapgnig.pl. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest poprawne wypełnienie jego wszystkich pól.                                      

Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kserokopię następujących dokumentów:

- aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji, w której podmiot jest zarejestrowany,

- statut,

- zaświadczenie o nadaniu nr NIP, chyba, że nr NIP wpisany jest do KSR-u,

- zaświadczenie o nadaniu nr REGON, chyba, że nr REGON wpisany jest do KSR-u,

- kosztorys projektu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku,

- ewentualnie pełnomocnictwo do podpisania umowy darowizny albo dotacji,

http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-grantowe/dotacje-regulamin-i-wnioski

PLIKI DO POBRANIA:

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas