twitter instagram YouTube

2021-01-18
Granty na edukację

Granty na edukację

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków w drugim naborze w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021). Wnioski można składać w terminie od 12 stycznia 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.

CEL PROGRAMU:

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Obszary priorytetowe:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w sektorze edukacji,
 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • rozwój poradnictwa zawodowego,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”).

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów:

1. Komponent I Profesjonalny rozwój kadry uprawnione działania:

 • Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw - Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”.
 • Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

Każda wizyta studyjna i każde intensywne szkolenie muszą mieć określony temat.

Uprawnieni Wnioskodawcy: polskie podmioty prawa, prowadzące od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.

Kwalifikowalnym uczestnikiem Wizyty studyjnej może być osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będąca instytucją wnioskującą/partnerem, osoba zatrudniona (na podstawie stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego, lub umowy zlecenie) w instytucji wnioskującej/partnera projektu lub będąca w jej zarządzie.

Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów określonych poniżej. Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów.

W przypadku Wizyt Studyjnych obowiązkowe jest posiadanie Instytucji Przyjmującej zgodnie z poniższym katalogiem:

 • Podmioty prawne ustanowione w Państwach-Darczyńcach,
 • Instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem.

Czas trwania projektu:

 • Wizyty studyjne: długość projektu do 6 miesięcy, wizyty od 3 do 7 dni roboczych plus 2 dni na podróż.
 • Intensywne szkolenia: długość projektu do 6 miesięcy, szkolenia od 2 do 5 dni.
 • Projekt powinien rozpocząć się przed 30 kwietnia 2022 r.
 • Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w ramach projektu to 30 kwietnia 2024 r

Minimalne i maksymalne dofinansowanie dla poszczególnych działań wynosi:

 • Wizyty studyjne: od 1 975,00 EUR do 8 975,00 EUR
 • Intensywne szkolenia: od 5  450,00 EUR do 30 000,00 EUR

2. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym – komponent przeznaczony dla polskich uczelni wyższych, posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

3. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego - przedmiotem projektu może być co najmniej 1 z następujących działań:

a) Opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania;

b) Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i dla kadry);

c) Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.

d) Edukacja zdalna.

Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b, c lub d), albo może składać się z dwóch, trzech lub wszystkich działań.

Uprawnionymi Wnioskodawcami są polskie podmioty prawne prowadzące nieprzerwanie od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalność w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej i dodatkowo działające w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego i zawodowego kształcenia ustawicznego z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.

Projekty realizowane w ramach komponentu są to projekty realizowane obowiązkowo w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów określonych poniżej. Partnerstwo składa się z co najmniej 2 podmiotów. W projektach realizowanych w ramach Działania b lub jeśli projekt zawiera Działanie b, partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest obowiązkowe. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działań a i c obowiązkowe jest partnerstwo z podmiotami wymienionymi jako uprawnieni Partnerzy – partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest preferowane, ale nie jest obowiązkowe.

Czas trwania projektu:

 • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia – od 6 do 24 miesięcy
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców – od 3 do 12 miesięcy
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii/polityk – od 6 do 24 miesięcy
 • edukacja zdalna - od 6 do 24 miesięcy
 • projekt powinien rozpocząć się przed 30 kwietnia 2022 r.
 • ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w ramach projektu to 30 września 2024 r.

Minimalne i maksymalne dofinansowanie dla poszczególnych działań wynosi:

 • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 35 000 EUR do 250 000 EUR
 • wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 35 000 EUR do 100 000 EUR
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii/polityk: od 35 000 EUR do 250 000 EUR
 • edukacja zdalna: od 35 000 EUR do 250 000 EUR.

4. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) - przedmiotem projektu może być co najmniej 1 z następujących działań:

a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;

b) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);

c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu;

d) edukacja zdalna.

Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b, c, lub d), albo może składać się z dwóch, trzech lub wszystkich działań.

Uprawnionymi Wnioskodawcami są polskie podmioty prawa prowadzące działalność w zakresie edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego lub edukacji dorosłych formalnej i pozaformalnej, z wykluczeniem kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej. Wnioskodawca powinien prowadzić nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalność w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej.

Projekty realizowane w ramach komponentu są to projekty realizowane obowiązkowo w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów określonych poniżej. Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów. W projektach realizowanych w ramach Działania b lub jeśli projekt zawiera Działanie b, partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest obowiązkowe. W przypadku projektów realizowanych wyłącznie w ramach pozostałych działań obowiązkowe jest partnerstwo z podmiotami wymienionymi, jako uprawnieni Partnerzy – partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest preferowane, ale nie jest obowiązkowe.

Czas trwania projektu:

 • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia – od 6 do 24 miesięcy
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców – od 3 do 12 miesięcy
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii/ polityk – od 6 do 24 miesięcy
 • edukacja zdalna - od 6 do 24 miesięcy
 • projekt powinien rozpocząć się przed 30 kwietnia 2022 r.
 • ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w ramach projektu to 30 września 2024 r.

Minimalne i maksymalne dofinansowanie dla poszczególnych działań wynosi:

 • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 35 000 EUR do 250 000 EUR
 • wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 35 000 EUR do 100 000 EUR
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii/polityk: od 35 000 EUR do 250 000 EUR
 • edukacja zdalna: od 35 000 EUR do 250 000 EUR.

Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu.

Kwalifikowani Partnerzy Projektów

 • podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, Polski. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
 • instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem.
 • szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach tego naboru wniosków wynosi 14 381 096 EUR:

 • Komponent I: 822 740 EUR
 • Komponent II: 1 371 178 EUR
 • Komponent III: 6 513 589 EUR
 • Komponent IV: 5 673 589 EUR.

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR. W przypadku projektów, w których Beneficjentem jest NGO, zgodnie z definicją zawartą w Artykule 1.6 Regulacji, wysokość dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu.

Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami przyznawane będzie dofinansowanie zgodnie z pomocą de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013.

Wnioski można składać w terminie od 12 stycznia 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.

Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas