twitter instagram YouTube

2015-01-26
Granty na projekty z zakresu edukacji i rozwoju lokalnego

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ogłosiła kolejne nabory wniosków na działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, w tym opieki zdrowotnej i polityki społecznej. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach powyższych obszarów programowych. Najbliższy termin składania wniosków upływa z dniem 27 marca br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

W ramach Programu udziela dofinansowań na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

Fundacja finansuje, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.:

 • · warsztaty,
 • · szkolenia,
 • · konkursy i olimpiady


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O FUNDUSZE:
O dotacje mogą wnioskować:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Fundacje nie  finansuje: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, podmiotów ekonomii społecznej, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów, remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, zakupu sprzętu sportowego, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.

Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, co z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje dostępnego na stronie: https://wnioski.kronenberg.org.pl/

Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:

- od 2 marca do 27 marca 2015 r.

- decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach
27 maja 2015 r.

- od 7 września do 2 października 2015 r.

- decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach
25 listopada 2015 r.

 

Etapy składania wniosków:

Etapy składania wniosku w Elektronicznym Systemie Przyjmowania Wniosków o Dofinansowania

Dostępnym na stronie  www.kronenberg.org.pl

 

I ETAP

Rejestracja danych wnioskodawcy

Wnioskodawca, którego dane znajdują się już w Systemie zobowiązany jest do ich potwierdzenia, o ile te nie uległy zmianie, bądź też do ich aktualizacji w przypadku zajścia zmian.

Wnioskodawca, którego dane nie znajdują się w Systemie zobowiązany jest do ich wprowadzenia zgodnie z instrukcją zawartą w Systemie.

Rejestracja instytucji oraz weryfikacja danych może zająć do 5 dni roboczych. Zgłoszenie do pierwszego etapu (zarejestrowanie instytucji lub zgłoszenie do danej edycji konkursu grantowego) musi być dokonane na co najmniej 10 dni roboczych przed datą zakończenia naboru wniosków do danej edycji. W przypadku akceptacji tej rejestracji na adres mailowy wnioskodawcy wysłana zostanie informacja o możliwości prowadzenia dalszej procedury złożenia wniosku.

W przypadku koniecznych korekt lub też negatywnej weryfikacji stosowna informacja wraz z instrukcją dalszego postępowania zostanie wysłana na adres mailowy wnioskodawcy.

II ETAP

Weryfikacja danych wnioskodawcy

Wnioskodawca zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz do załączenia odpisu z KRS lub innego, właściwego dla wnioskującego rejestru sądowego, a także Statutu organizacji wnioskującej. Dokumenty należy składać w formie plików elektronicznych wg wymogów zawartych w instrukcji Systemu.

W etapie tym należy oświadczyć, czy z instytucją składającą wniosek związane są osoby będące członkami władz, pracownikami lub współpracownikami występującymi w roli ekspertów, które zarazem są pracownikami lub członkami władz Banku Handlowego w Warszawie S.A., Domu Maklerskiego Banku Handlowego, Handlowy Leasing, Citigroup lub Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

Weryfikacja danych oraz ich akceptacja przez Fundację powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, po czym na adres mailowy wnioskodawcy wysłana zostanie informacja o możliwości wypełnienia i złożenia za pomocą Systemu formularza wniosku.

III ETAP

Wypełnianie formularza wniosku oraz jego akceptacja przez Fundację

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z wymogami, a następnie zatwierdzić zawarte w nim dane zgodnie z instrukcją zawartą w Systemie.

W ciągu 30 dni roboczych na adres mailowy wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Regulamin przyznawania dofinansowania

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas