twitter instagram YouTube

2014-01-28
Granty na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na zadania publiczne pn.„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2014r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w miejscu ich zamieszkania, mających na celu m.in.:

· zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków,

· nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych,

· zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków,

· przekazanie informacji dotyczących prawnych aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub narkotyków,

· wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- umowy cywilnoprawne dla realizatorów programów profilaktycznych,

- materiały papiernicze i edukacyjne do prowadzenia zajęć profilaktycznych,

- bilety wstępu dla uczestników do kina, teatru, zoo, na basen itp.,

- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, sportowego,

- zakup usług sportowo-rekreacyjnych (z uwzględnieniem usług przewodnika),

- transport do kina, teatru, zoo, na basen itp.,

- wyżywienie uczestników,

- zakup usługi związany z wynajmem sali,

- nagrody rzeczowe dla uczestników,

- koszt związany z zakupem rekomendowanego programu profilaktycznego

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

· organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy,

· podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 300 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2014 r. o godzinie 15.30.

Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań województwa w zakresie przedmiotowym należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie (pokój nr 901) Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod pocztowy 61-823), w zaklejonej i opieczętowane kopercie z dopiskiem: „Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.bip.umww.pl/portal?id=2314043

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (61) 626 63 59; (61) 626 63 60; (61) 626 63 71, (61) 626 63 74.

Formularz oferty i druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Urzędu Mar-szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.umww.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.bip.umww.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas